eTFDS 6-2017 - Side 29
hedsaftalen sammen med regionen
Om forfatteren
og praksissektoren. Og her er det
overordnede indtryk, at udgangspunktet har ændret sig.
På den ene side har viljen til et
tættere og mere sammenhængende
sundhedsvæsen og til lede i fællesskab ikke været større. På den anden side må det konstateres, at de
strukturelle barrierer og dilemmaer,
som er kendte, står mere udtalte og
Anders Kjærulff
Cand.scient.pol. Direktør i Silkeborg Kommune og
indtil 1. december 2016 sundheds- og kulturdirektør
i Holstebro Kommune. Næstformand i Kommunernes Styregruppe for det fælles sundhedssamarbejde
(KOSU). Medlem af sundhedsstyregruppen. Indgår i
en række opgaver på tværs af region, almen praksis
og kommuner i den midtjyske region.
tydelige nu end for bare fire år tilbage. Dette leder frem til det famøse spørgsmål: Hvad skal den
kommende 4. generation af sund-
hvordan vi langt hen ad vejen forsø-
dige opgaveflytning, så den ikke
hedsaftalen udvikle sig til?
ger at arbejde med de strukturelle
støder på de eksisterende sektorbar-
barrierer ved at sætte borgeren i
rierer og ressourcediskussioner.
Svaret på dette ved vi mere om
inden for det kommende års tid, når
centrum via fælles ledelse.
Jeg har et ønske og en forhåb-
Betyder udfordringerne med at
ning om, at vi i Midtjylland skal og
kommunalbestyrelser er kommet i
løse udflytningen af IV-behandlin-
vil holde fast i vores fokus på gode
arbejdstøjet, og det politiske samar-
gen, at vi er nået til et punkt, hvor
og smidige borger- og patientforløb,
bejde om at udarbejde en ny sund-
der er brug for nye rammer eller me-
på fælles ledelse og med afsæt i
hedsaftale er kommet godt i gang.
toder for opgaveflytning?
værdibaserede aftaler. Og at vi skal
det nye regionsråd og de 19 nye
Vi er alle enige om, at udviklin-
Strukturelle rammer
skal tilpasses
I ovenstående har jeg forsøgt at skitsere, hvordan vi i den midtjyske region arbejder med udviklingen af
det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen. Og hermed også
blive ved med at turde skabe nye
gen af det nære og sammenhæn-
fælles løsninger, da det er her, at
gende sundhedsvæsen er den rig-
nøglen til handling ligger. Men vi vil
tige vej at gå til gavn for borgerne.
være godt hjulpet, hvis de struktu-
Men opfordringen skal være, at man
relle rammer for opgaveflytning bli-
fra nationalt hold tager det nødven-
ver tilpasset i forhold til faktiske ud-
dige ansvar for at få lagt rammerne
fordringer.
og perspektiverne for den nødvenT E M A · TFDS 6–2017
29

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm