eTFDS 6-2017 - Side 37En aarhusiansk model for
samarbejdet om det nære
sundhedsvæsen, på trods …
Samarbejde mellem kommune og sygehus kræver insisteren,
tillid og ledelse tæt på og på tværs, lyder erfaringerne fra Aarhus Kommune.
Af Helle Haunstrup Krog
sektorer. Akutteamet blev etableret
Det betyder, at selve implemen-
i 2013 som et shared care-samar-
teringen af sundhedsaftalen kræver
I Region Midt lægger sundhedsafta-
bejde mellem magistratsafdelingen
meget ledelsesfokus og arbejde for,
len for 2015-2018 op til, at man ræk-
for Sundhed og Omsorg i Aarhus
at den kan lykkes. Der kan være
ker ud efter hinanden sammen med
Kommune og Aarhus Universitets-
flere måder at gribe implementerin-
borgeren, når overgangene mellem
hospital, hvor man ansatte sygeple-
gen an ledelsesmæssigt, men der er
kommunalt og regionalt ansvar ud-
jersker i kommunen og sygeplejer-
ingen tvivl om, at det vil få afgø-
fordres af ansvarsfordelingen mel-
sker på sygehusets klinik for ældre-
rende betydning for opfattelsen af
lem de to sektorer. Men hvordan er
sygdomme for sammen at løse op-
sundhedsaftalen, hvordan det gri-
det lige, at man gør det i praksis?
gaverne tættere på borgeren, helst i
bes an. I det følgende vil jeg be-
Visionen giver nogle udfordringer,
borgers eget hjem.
skrive nogle af vores erfaringer fra
men også mange muligheder for os,
Hvor vi tidligere tydeligt har haft
der arbejder på tværs af alle sekto-
en klar opgavefordeling mellem re-
rer.
gion og kommune, er den nye sund-
Undertegnede er leder af Aarhus
hedsaftale meget mere værdibase-
Kommunes akutteam, der er dannet
ret og giver os ikke entydige svar
netop for at hjælpe borgere og per-
på hvem, der skal løse hvilken op-
sonale i overgangene på tværs af
gave omkring borgeren.
Aarhus Kommune.
Samarbejde kræver
nye løsningsmuligheder
Når der ikke længere er et skarpt
skel mellem hvem, der løser hvilke
opgaver, kræver det hele tiden fokus
T E M A · TFDS 6–2017
37

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm