eTFDS 6-2017 - Side 39stadig hver dag til konference på af-
gende transport og bliver kørt hjem
genmøder på afdelingen for at for-
delingen og døgnet igennem i tæt
på samme båre.
klare, hvad et akutteam er, hvilke
telefonisk kontakt. Vi holder også
Vi taler om, hvordan man kunne
remedier vi har til rådighed, og hvor
fælles personalemøder, så persona-
hjælpe disse borgere til en hurtigere
vi eventuelt tænker, at vi ville kunne
let i begge sektorer kender hinanden
og lige så god behandling i deres
indgå et samarbejde.
godt.
nærmiljø, så de måske kunne undgå
Det konkrete samarbejde bygger
Aftalen bliver, at når afdelingen
turen på sygehuset. Vi bliver hurtigt
bliver kontaktet angående borgere,
vi nu videre på i vores dagligdag.
enige om, at det nok ikke er reali-
der skal ind til dem fra Aarhus Kom-
Det sker blandt andet gennem fæl-
stisk at åbne op for, at alle godt 400
mune, henviser de til akutteamet.
les lederkurser for ledere fra kom-
primærsygeplejersker i Aarhus Kom-
Dermed får vi fra kommunen en
mune og sygehus, der de sidste år
mune skal gennem følgedage på sy-
mulighed for at komme på banen.
har kørt under overskriften »Ledelse
gehuset for at lære de teknikker,
på tværs«. Den fælles skolebænk
som de bruger i specialet.
har givet os ledere et kendskab til
Ikke kun på grund af ressource-
Uanset om en borger er i eget
hjem eller sidder i en lægepraksis,
kører akutteam-sygeplejersken til
hinanden, autonomi til at handle og
forbruget, men også fordi det vil
borgeren. Hvis sygeplejersken stø-
en forudsætning for at lede sam-
kræve, at man med en vis hyppig-
der på problemer, ringer hun di-
men, som de nye anbefalinger for et
hed står i den slags opgaver, før
rekte ind i specialet og får råd og
mere sammenhængende sundheds-
man kan vedligeholde kompeten-
vejledning i forhold til, hvad hun el-
væsen også foreskriver.
cerne. Derfor beslutter vi hurtigt, at
lers kan prøve. I dag viser det sig,
alle sygeplejerskerne i akutteamet
at næsten alle borgere kan hjælpes i
skal gennem en følgedag på afdelin-
deres nærmiljø, hvilket sparer dem
gen, hvor de sammen med folk i
for en tur på sygehuset.
Eksempel:
Samarbejde om følgedage
Jeg er en dag på lederkursus med
en afdelingssygeplejerske fra Urinvejskirurgisk afdeling, der beretter
om de mange borgere, der kommer
ind fra Aarhus Kommune med kateterproblemer. Hun fortæller, at
mange af dem kun er i deres ambulatorium ganske kort tid. Nogle af
dem er måske kommet ind med lig-
specialet kan få lov til at hjælpe borgere, der kommer ind med problemstillinger, som vi måske kan løse i
kommunen.
Ligeledes kommer den specialeansvarlige sygeplejerske fra afdelingen på følgedag hos akutteamet.
Følgedagene bliver en succes for
begge sektorer. Vi deltager i mor-
Eksempel: Samarbejde
med hospitalsvisitation
Ligeledes har vi indledt et samarbejde med hospitalsvisitationen på
Aarhus Universitetshospital. Når en
praktiserende læge eller vagtlæge
ringer for at melde en borger til indlæggelse, vurderer den pågældende
T E M A · TFDS 6–2017
39

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm