eTFDS 6-2017 - Side 4KRONIK
Myriaden af patientnære løsninger
skal dyrkes i det nære sundhedsvæsen
Der er behov for en grundlæggende ny kurs, når vi også i fremtiden skal tilbyde
et sundhedsvæsen med lige adgang til sundhed for alle.
Af Erik Jylling
på grund af en glidende og ukoordi-
rettede blikket mod ministeren og
neret opgaveflytning. På den anden
spurgte »hvad så nu?«.
For tiden kan det synes som om, at
side opfatter regionerne opfatter det
KL og Danske Regioner lægger arm
som løbende faglig udvikling og ef-
tid nogle misforståelser og forglem-
om at være mest kvalificeret som
fektivisering samtidig med, at kom-
melser, udover at udvalgsarbejdet i
ansvarlig for det nære og sammen-
munerne siden 2013 har fået tilført
sig selv var nyttigt at henvise til, når
hængende sundhedsvæsen. Begge
over 1 mia. kroner til udokumente-
enkeltsager om svigt i det siloorien-
parter vil gerne være tropsfører for
ret at løfte sundhedsområdet.
terede system politisk skulle håndte-
Bag skuffelsen aner man imidler-
res undervejs.
hele sundhedsvæsenet, gerne inklu-
Men er der bare tale om, at ele-
sive det sociale område, der er flittig
fanterne kæmper, mens græsset træ-
medproducent af sundhedsvæsenets
des ned? Naturligvis ikke. Det er
delsen sin opgave til at adressere
udfordringer.
åbenlyst, at den længe ventede rap-
problemerne for en mere snæver pa-
port fra udvalgsarbejdet om det
tientgruppe, der er særligt sårbar,
side opsagt aftaler i regi af Sund-
nære og sammenhængende sund-
ikke selvhjulpen og ofte ramt af
hedsaftalerne om at behandle bor-
hedsvæsen ved offentliggørelsen før
grænseproblemer mellem sekto-
gere i eget hjem ud fra et belæg om,
sommerferien fik en lunken modta-
rerne. Og hvor ansvaret for den en-
at der vil komme centrale nationale
gelse. Man noterede sig de 20 anbe-
kelte borger/patient fortaber sig.
tiltag, som gør situationen mere
falinger, der ikke gav de ultimative
Kort sagt i det vi ofte betegner som
økonomisk gunstig for kommunerne
løsninger på livets store spørgsmål,
sundhedsvæsenets Bermudatrekant
Flere kommuner har på den ene
4
TFDS 6–2017 · T E M A
Udvalget præciserede fra begyn-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm