eTFDS 6-2017 - Side 40
sygeplejerske i hospitalsvisitatio-
Om forfatteren
nen, om det er muligt at sende akutteamet ud først for eventuelt at
starte de nødvendige tiltag, for at
borger kan forblive i eget hjem.
Hvis sygeplejersken vurderer
dette, laver hun et konferencekald
Helle Haunstrup Krog
Leder af akutteamet, Aarhus Kommune.
Sygeplejerske, MPM.
hehk@aarhus.dk
til den kommunale kollega i akutteamet. Lægen og akutteam-sygeplejersken taler herefter sammen
med hospitalsvisitationssygeplejersken på linjen. Hvis akutteam og
læge skønner, at opgaven ikke kan
spital, som vi startede op i efteråret
hjælp fra Lungemedicinsk Afdeling.
løses i hjemmet, er der stadig kon-
2015 med fokus på nogle af de dår-
Det betyder meget for borgerne, at
takt til hospitalsvisitationen.
ligste KOL-patienter. Samarbejdet in-
de ved, at det er de lungemedicinske
Dette samarbejde kræver en lidt
debærer, at Lungemedicinsk Afde-
læger de kender, der følger op på
insisterende tilgang til opgaven. Vi
ling kan stille en sygeplejerske fra
deres behandling og forløb. Der har
har også her benyttet os af delta-
afdelingen til rådighed på hverdage i
siddet praksiskonsulenter fra både
gelse til morgenmøder og følgedage
dagtimerne, mens akutteamet dæk-
Lungemedicinsk Afdeling og kom-
i begge sektorer. Det er en vigtig
ker resten af døgnet og ugen.
munen med i en følgegruppe, og de
del af samarbejdet, som kræver, at
Konkret møder den samme regio-
har også taget positivt imod samar-
vi hele tiden mindes om hinandens
nale sygeplejerske hver dag ind hos
bejdet. Projektet overgik fra 1/9
eksistens, kompetencer, kontekst og
akutteamet i kommunen. Sygeplejer-
2017 til et randomiseret tværsektori-
muligheder.
sken og teamet har sammen kontakt
elt ph.d.-projekt.
med de cirka 50 borgere, der kan
Eksempel: Samarbejde med
Lungemedicinsk Afdeling
En anden udvidelse af det gode samarbejde mellem de to sektorer er et
samarbejde med Lungemedicinsk
Afdeling på Aarhus Universitetsho40
TFDS 6–2017 · T E M A
Et fjerde eksempel på tværsekto-
ringe direkte til et nummer og få
rielt samarbejde er med AMK-vagt-
hjælp i forhold til deres KOL-proble-
centralen. De oplevede, at de fik op-
matikker. Hjælpen er enten telefo-
kald, hvor det måske ikke var en
nisk eller ved fremmøde i hjemmet
ambulance, som borger havde brug
af en sygeplejerske, der har direkte
for. De henvendte sig til os for at
adgang til lægefaglig sparring og
høre, om de i sådanne tilfælde

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm