eTFDS 6-2017 - Side 42Akut mobil blodprøvetagning
Udviklingsprojektet »Akut Mobil Blodprøvetagning« fokuserer på samarbejde
over sektorgrænsen, afprøvning af ny praksis og generering af ny viden.
Af Jan Nybo og
den baggrund er projektet »Akut
den for sundhedsvæsenet: Almen
Annebirthe Bo Hansen
Mobil Blodprøvetagning« blevet be-
praksis, den kommunale akutsyge-
skrevet. Projektet er et udviklings-
plejeordning og Klinisk Biokemi. Pro-
I Region Nordjylland blev der i 2015
projekt, der omhandler samarbejde
jektet er rettet mod sårbare patient-
indgået en aftale mellem praktise-
over sektorgrænsen, afprøvning af
grupper i form af ældre, kronikere,
rende læger og Klinisk Biokemi, Aal-
ny praksis og generering af ny vi-
multisyge og andre svage, som kan
borg Universitetshospital, om blod-
den.
have en umiddelbar gevinst af akut
prøvetagning i eget hjem. Ordnin-
Projektet er organisatorisk og
diagnostik, idet behandlingstilbud-
gen omfattede planlagte, elektive
fagligt forankret i Klinisk Biokemi,
det herved kan optimeres, og unød-
blodprøvetagninger inden for en
Aalborg Universitetshospital. I udar-
vendige indlæggelser undgås.
tidsramme af 10 dage på patienter
bejdelse af projektbeskrivelsen har
bosiddende i Aalborg Kommune,
repræsentanter for almen praksis
dvs. på hverdage i tidsrummet kl.
hvor patienten ud fra en lægefaglig
og Aalborg Kommunes akuttilbud
08-16, i alt cirka 250 dage om året.
vurdering var immobil.
været involveret, hvilket sikrer hel-
Projektperioden er 2 år i et geogra-
hed i diagnostik og behandlingstil-
fisk afgrænset område, nærmere be-
bud på tværs af sektorer.
tegnet Aalborg Kommune, hvis ind-
Ordningen har været populær,
hvilket har affødt flere ønsker om
byggertal på 200.000 udgør cirka
udvidelse af ordningen, blandt andet med mulighed for akut blodprøvetagning, patientnær diagnostik og
etablering af et samarbejde mellem
den praktiserende læge, den kommunale akutsygeplejerske og bioanalytikeren fra Klinisk Biokemi. På
42
TFDS 6–2017 · T E M A
Projektet er planlagt til dagtid,
Unikt inden for
patientnær diagnostik
Projektet er unikt i Danmark inden
for patientnær diagnostik i eget
hjem og fremmer det tværfaglige
samarbejde mellem tre aktører in-
en tredjedel af regionens samlede
befolkningstal på 580.000 indbyggere. Den akutte blodprøvetagning i
eget hjem kan rekvireres af egen
læge med en responstid på cirka 2-3
timer. Hvis borgerens egen læge

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm