eTFDS 6-2017 - Side 44Patientvolumen og snitflader
Målet er at tilbyde samme service til
patienter i eget hjem som til de patienter, der indlægges i Aalborg
Kommunes Akuttilbud. Dette er et
tilbud til borgere med behov for
diagnostik og specialsygepleje, som
ikke kan tilgodeses i eget hjem. Det
årlige antal indlæggelser i akuttilbuddet er 350, og det vurderes, at
disse patienter som minimum vil
have behov for den akutte mobile
prøvetagning.
Hertil kommer hjemmesygeplejens cirka 80 månedlige akutbesøg
og borgere, som ellers ville være
henvist til udredning via projektet
Tidlig Indsats på Tværs (TIT), eller
som ville være blevet indlagt direkte
på hospitalet. Den præcise samlede
volumen i den akutte mobile prøvetagning er vanskelig at forudsige,
men det er projektgruppens vurdering, at ordningen dækker et stort
behov i primærsektoren.
Antallet af patientkontakter vil
formentlig være stigende henover
projektperioden, efterhånden som
kendskabet til ordningen udbredes
via etablerede kommunikationskanaler til almen praksis. Ligeledes må
44
TFDS 6–2017 · T E M A
det forventes, at der vil være et sti-
kring den skrøbelige borger/patient,
gende behov, da de nye supersyge-
og Aalborg Kommune har valgt at
huse fremadrettet vil lave flere am-
prioritere TIT-projektet, hvor det er
bulante undersøgelser og behand-
hjemmesygeplejen, der skal stå for
linger samt kortere indlæggelsespe-
patientnær diagnostik, og ønsker
rioder.
ikke at støtte Akut Mobil Prøvetagning økonomisk.
Fuld opbakning
fra Almen Praksis
Efter en udarbejdelse af og godkendelse af projektbeskrivelsen »Projekt Akut Mobil Prøvetagning – et
samarbejde mellem almen praksis,
Aalborg Kommune og Klinisk Biokemi, Aalborg Universitetshospital«
blev der søgt udviklings- og forskningsmidler på i alt 3.010.100 kroner fra Danske Regioners og Sundhedskartellets Forsknings- og Udviklingspulje til gennemførelse af projektet.
Der blev efterfølgende bevilget 1
mio. kroner til projektet. I løbet af
foråret har der været afholdt en del
møder med interessenterne. Der er
stadig fuld opbakning og interesse
fra Almen Praksis, mens det har været vanskeligere konkret at få samarbejdet med Aalborg Kommune til
at fungere.
Der er mange interessenter om-
Trinvis aktivering
og implementering
På trods af dette er projektet ikke
blevet skrinlagt, og der søges økonomisk støtte fra andre fonde. For
at komme videre er der tænkt en
trinvis aktivering og implementering af den akutte mobil prøvetagning:
1. Subakut prøvetagning (fra dag til
dag) og analysering samme dag
2. Akut prøvetagning og analysering samme dag
3. A
kut prøvetagning og patientnær
analysering og diagnosticering
Almen Praksis vil således fremadrettet kunne rekvirere subakutte prøver fra dag til dag, og prøverne vil
blive bragt til laboratoriet hurtigst
muligt og analyseret med elektronisk svarafgivelse få timer efter prøvetagningen. Dermed vil det være

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm