eTFDS 6-2017 - Side 48Ja tak til horisontal netværksledelse
og forløbsafregning på tværs af
sektorer i sundhedsvæsenet
Hvis samarbejdet skal fremmes på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet,
skal der udvikles en samlet, helhedsorienteret forløbsafregningsmodel.
Af Jan Nielsen og Vibeke Byg
Ledelse og styring i det danske
der er et øget brug af teknologier,
mere sammenhængende, harmonisk
og der er øgede patientkrav.
og integreret system.
Vi har organiseret vores sund-
sundhedsvæsen har i en lang år-
hedsvæsen med specialiserede sy-
række været præget af New Public
gehuse, hvor fokus er på, at syge-
Management bølgens output-orien-
husindlæggelser skal være sjældne
terede fokus, der blandt andet har
og korte, og at de fleste sundheds-
skabt incitamentssystemer, der har
opgaver skal kunne klares i eget
medvirket til kasse- og silotænk-
hjem eller lokalt. Som følge heraf vil
ning, hvor driftsøkonomisk effekti-
sundhedsopgaverne både i kommu-
vitet prioriteres og belønnes.
nen og hos de praktiserende læger
Vores fragtmenterede og kassetænkende sundhedsvæsen udfor-
blive større og mere krævende.
Denne udvikling og organisering
dres dog kraftigt af det faktum, at
kalder på en massiv styrkelse af
der bliver flere ældre, der bliver
tværgående ledelse, organisering
flere kronikere og multisyge, vi får
og økonomiske styring af vores
flere og bedre behandlingsformer,
sundhedsvæsen for at skabe et
48
TFDS TFDS 6–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Ja tak til
horisontal netværksledelse
Vores sundhedsvæsen er karakteriseret ved forskellige politiske niveauer, sektorer og faggrupper med
forskellige mål, opgaver, strukturer,
arbejdsformer, traditioner, organisationskulturer og magt. Vi har
bundne opgaver, er gensidigt afhængige af hinanden og har delvist
overlappende områder.
Hvis vi skal arbejde visionært og
strategisk med at etablere et sammenhængende og integreret sund-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm