eTFDS 6-2017 - Side 50der går på tværs af sektorer, og
er i forbindelse med sundhedsafta-
og produktivitetsvækst og for at
som også har betydning for opgave-
lerne, der går på tværs af regioner-
forsømme fokus på effekten og kva-
løsningen i egen organisation. Det
nes sygehuse, kommuner og almen
liteten i behandlingen.
kan være uklart og tidskrævende.
praksis. Her kunne man styrke
Men det gør det ikke mindre nød-
sundhedsaftale-arbejdet gennem et
begyndt at debattere, udvikle og af-
vendigt at fokusere på ledelse og le-
mere strategisk, handlings- og resul-
prøve brugen af værdibaseret sty-
delsesprocesser på tværs. Et sam-
tatorienteret samarbejde i de eksi-
ring som en supplerende styrings-
menhængende og integreret sund-
sterende sundhedsaftale-fora, men
mekanisme i en række forsøgspro-
hedsvæsen fødes ikke af et snævert
også fokusere på at udbygge mere
jekter, hvor der i højere grad foku-
fokus på egen matrikel.
formaliserede tværsektorielle ledel-
seres på, at sygehusvæsenet skal
sesnetværk på flere ledelsesni-
styres efter patienternes behov og
veauer.
den effekt, de får ud af den pleje og
Vi må i disse horisontale ledel­
sesnetværk skabe visioner for den
Nu er regionerne i stigende grad
sammenhæng i sundhedsvæsenet,
I den forbindelse vil det også
behandling, de modtager. Med an-
som vi ønsker at forme. Der har vi
være oplagt at lade borgere og pa-
dre ord ønsker regionerne at sætte
netop muligheden for at skabe
tienter indgå i et mere systematisk
fokus på økonomisk styring ud fra
bedre problemforståelse, kulturel
arbejde omkring sundhedsaftalerne
det, som patienten mener giver
brobygning, ejerskab og sammen-
for netop at sikre sammenhæng og
værdi.
hæng mellem de strategier, vi ope-
koordination af indsatser i patient-
rerer med vertikalt og lokalt i de
løb.
og strategier der kan etableres på
tværs. Særligt topledelserne i de
forskellige sektorer, må have et særligt ansvar for at forankre de formaliserede tværgående ledelsesnetværk for at kunne tegne de overordnede visioner for det tværgående
samarbejde og præge værdiskabelsesprocesserne på tværs.
Et oplagt sted at styrke en formaliseret tværgående ledelsesrelation
50

Det må anerkendes, at regio-
forskellige sektorer, og de visioner
Krav om stigende produktivitet
Sygehusvæsenet har i en lang årrække været styret af krav om stigende produktivitet, hvor DRG/
DAGS-taksterne for aktivitet effektivt har været styrende med blandt
andet store forbedringer i ventelister og ventetider som resultat.
Denne styring er dog i stigende
grad blevet kritiseret for at have et
for ensidigt fokus på produktions-
TFDS TFDS 6–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
nerne sætter fokus på supplerende økonomisk styring og afprøver brugen af værdibaseret
styring, da man efterhånden kan
sætte spørgsmålstegn ved, om
den øgede produktivitet med 2
procent om året nødvendigvis bliver ved med at være lig med reel
kvalitet og sundhed for patienterne – hvilket regeringen heldigvis også har fundet ud af.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm