eTFDS 6-2017 - Side 51
Forløbsafregning
på tværs af sektorer
Men fokus på patientens egne oplevelser og vurdering af effekt af behandling i et økonomisk styringsperspektiv må kræve, at vi ikke kun
drøfter værdibaseret styring og afregningsmodeller i en afgrænset sygehuskontekst. Et behandlingsforløb er selvsagt ikke kun afgrænset
til konkrete sygehusydelser, men er
i høj grad også forankret i de kommunale social- og sundhedsydelser
samt ved praktiserende læger. Størstedelen af borgerens patientforløb
mødes i kommunerne.
Den store vision må derfor være
at fremme samarbejde og udvikle
ressourceudnyttelse på tværs af
sektorer i sundhedsvæsenet. Der
skal tænkes helheds- og forløbsorienteret i forhold til de økonomiske
incitamentsstrukturers opbygning,
så den klassiske silotænkning mellem sektorerne og fokus på drift
økonomisk effektivitet får mindre
indflydelse på den samlede styring
af sundhedsvæsenet.
Med et tværsektorielt fokus på
økonomistyring i sundhedsvæsenet
vil det være nødvendigt at udvikle
Om forfatterne
Jan Nielsen
Direktør, cand.scient.pol
Ældre- og Handicapforvaltningen,
Aalborg Kommune
jan.nielsen@aalborg.dk
Vibeke Byg
Sundhedsstrategisk konsulent, Ph.d.,
Kvalitets- og Innovationsenheden,
Ældre- og Handicapforvaltningen,
Aalborg Kommune
vbyg-aeh@aalborg.dk
en samlet og helhedsorienteret for-
vi udvikler en styring af sundheds-
løbsafregningsmodel, der netop går
væsenet, der er funderet på et stær-
på tværs af sygehuse, praktiserende
kere horisontalt ledelsessamarbejde
læger og kommunernes social- og
på tværs af sundhedsvæsenets sek-
sundhedsindsatser. Med andre ord
torer, hvor opmærksomheden netop
skal pengene følge borgeren gen-
kan skærpes i forhold til den tvær-
nem hele kæden fra sygehus til
organisatoriske behandlingsproces
kommune.
og outcome, set fra borgerens per-
Denne vision forudsætter dog, at
spektiv.
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 6–2017
51

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm