eTFDS 6-2017 - Side 53sourceprogrammet4 ud for det tids-
• Ugedag
ikke er blevet informeret om under-
punkt, hvor patienterne ifølge res-
• Tidspunkt på dagen:
søgelsen, eller at ressourceprogram-
sourceprogrammet har tid til kon-
A. Frem til 11.00
merne med de noterede data efter-
sultation. På ressourceprogram-
B. 11.00-13.00
følgende ikke er kommet retur til
merne har sekretærer og det sund-
C. Fra 13.00 og frem
indsamlingsstedet.
hedsfaglige personale endvidere no-
• Ressourceprogram: Navn på det
teret uforudsete hændelser, som har
program, som tiden er målt på,
påvirket ventetiden samt andre rele-
for eksempel »Forundersøgelse«
vante
informationer.5
• Konsultationstype, for eksempel
Data er indsamlet i perioden 7.
om det er en sygeplejefaglig, bio-
marts – 3. juni 2016. Der er indsam-
analytiker eller lægefaglig konsul-
let data for én uge i alle ambulato-
tation
rier og dagafsnit. Data fra ressour-
• Udeblivelser
ceprogrammerne er efterfølgende
• Afbud
indtastet i et regneark og analyseret
i Excel. På den baggrund er det mu-
Data er kontrolleret for eventuelle
ligt at opgøre 25 variable, som alle
tastefejl. Blandt andet er der set på
har relevans for analyse af venteti-
eventuelle afvigelser i forhold til
den. Her et overblik over de mest
forventet resultat for eksempel me-
centrale variable:
get lange ventetider.
• Ventetid: Opgjort i minutter ud fra
Ressourceprogrammerne6 fore-
det tidspunkt patienten havde tid
kommer 1-5 gange på en uge, og
til konsultation til den tid patien-
der er registreret data på 216 res-
ten kom ind til konsultation
sourcedagsprogrammer. På 11 res-
• Patient kommer for sent: Tids-
sourcedagsprogrammer er ikke ind-
punktet fra patienten kommer mi-
samlet data, hvilket udgør godt fem
nus den tid patienten har til kon-
procent af det samlede antal res-
sultation
sourcedagsprogrammer i undersø-
• Reel ventetid: Ventetid minus den
gelsen. Årsagen til de manglende
tid patienten eventuelt er kommet
data på 11 ressourcedagsprogram-
for sent
mer er, at enkelte medarbejdere
Forbehold ved metoden
Data er indsamlet manuelt, hvilket
kan give unøjagtigheder, idet medarbejderne selv har registeret tidspunktet for, hvornår patienterne er
taget ind til konsultation. Det er muligt, at det sundhedsfaglige personale i den periode, dataindsamlingen er foregået, kan have påvirket
resultaterne i en positiv retning ved
at være ekstra opmærksomme på,
at patienterne kom ind til tiden.
I de tilfælde, hvor der ikke er blevet noteret en tid for, hvornår patienten kom ind til konsultation, er
ventetiden blevet sat til nul minutter. Data er indsamlet over en uge,
hvilket betyder, at de ressourceprogrammer, som kun forekommer én
gang om ugen, kun er målt en enkelt gang. Ved at foretage en indsamling af data over flere uger kan
opnås mere valide data, idet der så
er flere målinger på samme type
ressourceprogram.
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 6–2017
53

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm