eTFDS 6-2017 - Side 56
skyldes enten, at patienten udebli-
Om forfatterne
ver (10,8 procent), eller at patienten
melder afbud (9,0 procent).
Anette Jørgensen
Sundhedsfaglig konsulent,
Markant flere afbud/udeblivelser
cand.scient.san,
til forundersøgelser
Medicinsk Enhed, Amager og Hvidovre Hospital
end til kontrolprogrammer
anette.joergensen.04@regionh.dk
Det enkelte ressourcedagsprogram
er markeret som et forundersøgelsesprogram8 eller et kontrolprogram. På forundersøgelsesprogram-
Jakob Toft
merne er der 24,5 procent, der ude-
Økonom, cand.polit
blev/meldte afbud, mens tallet er
Medicinsk Enhed, Amager og Hvidovre Hospital
17,3 procent på kontrolprogram-
jakob.toft@regionh.dk
merne. Med denne markering af de
enkelte programmer kan det testes
statistisk, om der var signifikant forskel i antallet af udeblivelser/afbud
på de to grupper af programmer.
Den statistiske test viser, at der
er signifikant forskel (og dermed
flere) i antallet af udeblivelser/afbud
på forundersøgelsesprogrammerne
end på
kontrolprogrammerne.9
Hvad kan undersøgelsens
resultater bruges til?
Som det ses i tabel 1, oplever knap
halvdelen af patienterne ventetid,
mens den øvrige halvdel kommer
ind til tiden eller før tid. Resulta56
terne af undersøgelsen stemmer
sel. I Medicinsk Enhed er den gen-
godt overens med den opfattelse,
nemsnitlige ventetid på 12,8 minut-
som afsnitsledelserne har af venteti-
ter. Da der ikke i denne undersø-
den i deres respektive afsnit.
gelse blev spurgt til patienternes
Set både fra patientens og det
opfattelse af ventetiden, vides det
sundhedsfaglige personales syns-
ikke, om patienterne finder venteti-
vinkel bør der være mindst mulig
den acceptabel.
ventetid til konsultation, da det skaber mest mulig tilfredshed og triv-
TFDS TFDS 6–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Men resultaterne fra den landsdækkende undersøgelse af patient-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm