eTFDS 6-2017 - Side 57oplevelser fra 2016 viser, at 25 pro-
organiseres anderledes, så alle har
hvis de ikke har mulighed for at
cent af patienterne i Medicinsk En-
mulighed for at komme i gang med
vente.
hed oplever nogen, lang eller meget
dagens konsultationer til tiden.
Det er relevant at følge enkelte
lang ventetid til ambulant konsulta-
10 procent af patienterne kom-
programmer i en længere periode,
tion (Kompetencecenter for Patient-
mer for sent til konsultationen, hvil-
hvor undersøgelsen afslører lange
oplevelser 2016).
ket skyldes flere nævnte faktorer.
ventetider. Dette er for at klarlægge,
En måde at begrænse antallet af pa-
om det er tilfældige udsving, eller
da afsnittene er underlagt aktivitets-
tienter, som kommer for sent, er
om der er behov for, at konsultatio-
krav, som gør, at sygeplejersker og
blandt andet at informere patien-
nerne organiseres på en anden
læger skal tilse et vist antal patien-
terne bedre om, hvor de skal møde,
måde, så ventetiden mindskes. Des-
ter. Det betyder i praksis, at perso-
at gøre skiltningen på hospitalet
uden er det relevant at undersøge,
nalet hele tiden vurderer, om der
mere tydelig samt i højere grad at
om personalet generelt er gode nok
kan planlægges flere besøg for at
opfordre patienterne til at komme til
til kun at anvende den tid, som er
udnytte tiden bedst muligt. Så hvis
tiden.
afsat til konsultationen, da konsulta-
Ingen ventetid er svært opnåelig,
tioner, som varer længere end den
der slet ikke er ventetid, kan der
stilles spørgsmålstegn ved, om per-
Gør noget aktivt
afsatte tid, har betydning for vente-
sonalet er effektivt nok.
ved lange ventetider
tiden.
Undersøgelsen viser, at 25 procent
I et afsnit, hvor den gennemsnit-
Start til tiden, kom til tiden
af patienterne venter længere end
lige ventetid var over femten minut-
Kun 62 procent af dagens første
15 minutter på at komme ind til
ter, var der allerede inden undersø-
konsultationer starter til tiden (tabel
konsultation. Det er vigtigt, at der
gelsen arbejdet med ventetiden. Af-
2). Forsinkelsen skyldes blandt an-
tages hånd om denne gruppe af pa-
snitsledelsen i det afsnit er klar
det, at personalet starter dagen
tienter, allerede når de ankommer i
over, at de har en højere ventetid
med tilsyn af patienter i akutmodta-
ambulatoriets reception. Interview
end resten af afsnittene, hvilket
gelsen, deltagelse i morgenkonfe-
af patienter i Hjertemedicinsk Dag-
blandt andet skyldes mange akutte
rencer, tavlemøder, telefonkonsulta-
afsnit i 2017 viser, at patienterne
patienter. I afsnittet er der fokus på
tioner med videre. For at undgå at
meget gerne vil vide besked, når de
at nedbringe ventetiden, men også
komme for sent i gang med dagens
ankommer, hvis der er ventetid til
at gøre ventetiden mere menings-
første konsultation er det relevant
konsultationen. Det giver patien-
fuld for patienterne. Derfor er der
med en nærmere undersøgelse af,
terne mulighed for at planlægge
igangsat udviklingsprojektet »Fra
hvordan arbejdet om morgenen kan
ventetiden og eventuelt få en ny tid,
passiv ventetid til aktiv opholdstid«,
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 6–2017
57

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm