eTFDS 6-2017 - Side 6Præmissen for arbejdet i udvalget
tienter, hvor analysen viste, at ind-
nen i den kommunale sundheds-
var: Først defineres problemet/op-
læggelse var uundgåelig i den helt
pleje – også revision af diverse love
gaven, dernæst defineres kompe-
akutte situation, men at man samti-
og bekendtgørelser, forberedelse af
tencerne, der behøves, og først til
dig kunne observere et faldende
specialuddannelse for sygeplejer-
sidst foreslås, hvordan opgaven
funktionsniveau hos den ældre 2-3
sker med fokus på kroniske syg-
skal placeres og organiseres i frem-
uger op til den akutte indlæggelse.
domme og en fremtidig funktion i
tiden. Udvalget definerede det nære
Følgeligt var udvalget umiddel-
kommune og almen praksis samt
og sammenhængende sundhedsvæ-
bart enige om, at det er en vigtig
sen som »De indsatser og funktio-
opgave at løfte kompetenceniveauet
ner, som borgeren tilbydes i eget
bredt i den kommunale ældre- og
initiativer som for eksempel De-
hjem eller nære omgivelser«.
sundhedspleje, så man er opmærk-
menshandlingsplanen, Den ældre
som og kan gribe ind med forebyg-
medicinske patient, Digital under-
at LEON-princippet (Lavest Effektive
gende tiltag, der i sidste ende af-
støttelse af komplekse forløb,
Omsorgs- og omkostningsNiveau)
værger den (kaotiske) akutte ind-
Kræftplan 4, initiativer vedr. PRO-
var gældende, og at det økonomisk
læggelse. Det arbejde er adresseret.
data og forarbejdet til en kom-
var et nulsumsspil. Heri lå kimen til
En udfordring er, hvordan man sik-
mende diabeteshandlingsplan.
udvalgsdeltagernes vanskeligheder
rer den nødvendige sundhedsfag-
med i slutproduktet at blive meget
lige backup, herunder hvem der har
ner arbejdet med at definere og
eksplicitte på spektakulære og va-
det entydige lægelige ansvar i situa-
håndtere fremtidens nære og sam-
nebrydende anbefalinger. (Det var
tionen.
menhængende sundhedsvæsen, og
Det var en præmis for arbejdet,
trods alt interesseorganisationer,
Det hører med til udvalgets efter-
Lægedækningsudvalget.
Hertil kommer en række politiske
Alle er det initiativer, der omfav-
som skal ses i sammenhæng her-
der mødtes). Det var også en præ-
mæle, at man meget hurtigt i enig-
med. En del af opgaverne er alle-
mis, at udvalget ikke skulle lægge
hed definerede en stor opgavepor-
rede adresseret i regeringens øko-
op til nogen strukturreform.
tefølje, som andre fora umiddelbart
nomiaftaler med Danske Regioner
var de rette til at håndtere uden op-
og KL for 2017 og 2018 samt Finans-
sætning og venten på udvalgsarbej-
lov 2017.
Evidensbaseret arbejde
Udvalget arbejdede på basis af den
evidens, der findes. Et eksempel
herpå er Sundhedsstyrelsens rapport om forebyggelige akutte indlæggelser af ældre medicinske pa6
TFDS 6–2017 · T E M A
det.
Dette gælder – jævnfør ovennævnte eksempel med Sundhedsstyrelsens arbejde med at definere
kvalitetsstandarder for akutfunktio-
Konkrete initiativer på vej
Danske Regioner udsendte i foråret
en række oplæg til, hvordan fremtidens sundhedsvæsen bør organise-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm