eTFDS 6-2017 - Side 7Udvalgte initiativer, der bidrager til et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen
Det nationale
kvalitetsprogram og
nationale mål
Lægedækningsudvalget
Program
for digitalt
samarbejde om
komplekse
patientforløb
National handlingsplan om
en styrket indsats for den
ældre medicinske
patient
Forløbsprogrammer
National
demenshandlingsplan
2025
Kræftplan IV
Sundhedsdataprogrammet
En moderne,
åben og inkluderende indsats
for mennesker
med psykiske
lidelser
Satspuljeinitiativer
Analyse af
sammenhæng
i indsatsen
for mennesker
med psykiske
lidelser
Handlingsplan
til forbyggelse
af vold på
botilbud
res i lyset af de udfordringer, vi ken-
Posten den 13/8 2017, hvor ministe-
der vedrørende rammevilkårene.
ren opgjorde den samlede årlige
men praksis’ centrale rolle i fremti-
Indholdet i disse inklusiv visionen
omkostning til KOL og diabetes til
dens sundhedsvæsen. Dette medfø-
for almen praksis har været omdrej-
16 mia. kr. og estimerede, at 25
rer en massiv udbygning af området
ningspunktet for Danske Regioners
pct. fremover kan håndteres uden
og en organisering, der i endnu hø-
ageren i udvalget. Disse oplæg vil i
for sygehusenes matrikel. Man kan
jere grad kræver brug af andre fag-
det kommende år blive omsat til
opfatte dette som en presbold til KL
gruppers kompetencer som supple-
konkrete initiativer.
og Danske Regioner om, at ministe-
ment og til at aflaste presset på den
ren mener det alvorligt, at der skal
praktiserende læge. Samtidig skal
og ældreministeren i løbet af efter-
et nyt blik på sundhedsvæsenets
kvaliteten sikres og dokumenteres.
året kommer med en række kon-
organisering af opgaverne. Et bud-
For ikke at forstyrre igangvæ-
krete initiativer på området. Mini-
skab som i den grad understøttes
rende aftaleforhandlinger kunne ud-
steren løftede lidt af sløret i et in-
af den føromtalte demografiske ud-
valget kun anbefale initiativer, der i
terview med Morgenavisen Jyllands-
vikling.
forvejen var offentligt kendt via Re-
Det forventes også, at sundheds-
Udvalget delte visionen om al-
T E M A · TFDS 6–2017
7

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm