eTFDS 7-2017 net - Side 11netop giver den faglige mening og
andringer i forhold til, hvordan ho-
mune eller praktiserende læge ind i
retning, der giver grundlag for at
spitalet er organiseret i dag.
billedet.
skabe resultater, som medarbejdere
Vi skal som øvrige akuthospitaler
Alle disse processer er velkendte
i Region Hovedstaden etableres
for hospitaler med akutmodtagelse
med én indgang for hospitalets
og forstærkes blot, når nye hospita-
nærvær og tilgængelighed, og hvad
akutte patienter i den Fælles Akut
ler står klar, og de kræver, at hospi-
det betyder for resultaterne, og den
Modtagelse. Vi skal i akutmodtagel-
talet kan samarbejde i endnu højere
fjerde tese handler om, at »Lederens
sen i endnu højere grad fremme
grad på tværs af specialer, faggrup-
blik for samarbejde med borgere,
hurtig udredning og diagnostik
per og sektorer.
civilsamfund og virksomheder fører
samt igangsættelse af behandling,
til bedre løsninger, legitimitet og
og op mod 70 procent af patien-
samfundsværdi«.
terne forventes slet ikke at skulle
og ledere vil være stolte af.
Tredje tese handler om lederens
Samspillet med patienterne i pa-
indlægges på en stamafdeling, men
tientforløbet vil ganske rigtigt være
at kunne udskrives fra hospitalet in-
afgørende for at få skabt en sam-
den for 48 timer.
menhæng i patientens forløb, der
Men allerede i dag har vi medar-
tager udgangspunkt i patientens og
bejdere fra øvrige afdelinger, der
de pårørendes behov og mulighe-
har vagt i akutmodtagelsen, og alle-
der.
rede i dag skal vi arbejde på at
Men min forståelse af tese num-
etablere prøvetagning og billeddiag-
mer 3 og 4 rummer ikke helt den ef-
nostik i et effektivt flow, der passer
terspørgsel på samarbejde og sam-
til en hurtigere udredning og even-
menhænge, som det er helt afgø-
tuel igangsættelse af behandling.
rende, at vi bliver dygtigere til at
Når patienten udskrives fra den
fremme som ledere i sundhedsvæs-
fælles akutmodtagelse eller en sta-
net.
mafdeling, vil der i mange tilfælde
fortsat skulle pågå behandling eller
Organisatoriske forandringer
Tilbage til hospitalsbyggerierne. På
Nyt Hospital Bispebjerg kommer der
til at ske store organisatoriske for-
opfølgning og kontrol. Hvis patienterne ikke er i stand til at håndtere
videre behandling med egen eller
pårørendes omsorg, kommer kom-
Flydende
organisatoriske rammer
I tankerne om et nyt hospital på Bispebjerg indgår også etablering af
fælles ambulatorier, et dagkirurgisk
afsnit og en fælles operationsgang.
Uanset hvordan en afdelingsstruktur på et nyt Bispebjerg Hospital eller et af landets øvrige akuthospitaler indrettes, vil det være et vilkår for ledere og medarbejdere, at
det daglige arbejde for mange medarbejdere og den daglige ledelsesrolle skal håndteres inden for langt
mere flydende organisatoriske rammer.
Speciallægen i Lungemedicin har
måske en dag eller to om ugen i det
fælles medicinske ambulatorium,
der har sin egen daglige driftsledelse, men hun har sin ansættelsesT E M A · TFDS 7–2017
11

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm