eTFDS 7-2017 net - Side 12mæssige base i den lungemedicin-
råde og samtidig påtage sig at
for alle. Og det kræver, at der ska-
ske afdeling. Den geriatriske spe-
fremme velfærdsresultater som en
bes rammer for medarbejderne, så
ciallæge indgår i det faste frem-
del af et større fællesskab med et
de kan være trygge, tage ansvar og
skudte geriatriske team i FAM’en,
hospital, en region og et samfund
trives i en organisatorisk kontekst
men kan også være patientansvarlig
med andre velfærdsaktører, eksem-
som denne.
læge for den indlagte og multisyge
pelvis den primære sundhedssektor.
patient i geriatrisk afdeling.
Det handler om at lede klogt,
Og så har vi kun talt om samar-
hvor man ikke har formelt ledelses-
bejdet inden for hospitalet. Hvis vi
ansvar og derfor ikke nødvendigvis
skal lykkes med også om ti år at
kan bruge de ledelsesgreb, man har
have et økonomisk bæredygtigt
nytte af i egen organisation. At lede
sundhedsvæsen, hvor alle har fri og
eller bidrage til ledelse eller resulta-
lige adgang trods demografisk ud-
ter, hvor man ikke har formelt ledel-
vikling og mulighederne i ny medi-
sesansvar, kræver udover en men-
cin og ny teknologi, er vi nødt til at
neskelig generøsitet til at »dele« sin
knække koden på, hvordan vi sam-
ledelse en stor forståelse for egen
arbejder meget bedre over sektor-
rolle og for andres udfordringer
grænser.
samt en vilje til at fremme proces-
Jeg ville gerne, at Ledelseskommissionen havde adresseret den le-
sen.
Det handler også om at kunne
delsesudfordring og ledelsesrolle ty-
lade andres ledelse komme ind over
deligere. Det havde givet mening
sit eget formelle ledelsesrum. I en
for mig som leder i sundhedsvæs-
hospitalskontekst kan man tale om,
net, men jeg tænker, at udfordrin-
hvem der i givne situationer »ejer«
gen kan genfindes bredt inden for
de faglige og menneskelige ressour-
de store velfærdsområder.
cer, der til enhver tid er tilstede på
hospitalet, og hvem der kan priori-
Kræver nye lederroller
Et samarbejdende sundhedsvæsen
kræver nye lederroller. Det handler
om at kunne se og lede sit eget om12
TFDS 7–2017 · T E M A
tere dem.
Et sådant helhedssyn kræver, at
roller, fælles mål og intentioner,
autoriteter og kerneydelser er klare
Tværsektoriel sammenhæng
I en tværsektoriel sammenhæng bliver evnen til at bidrage til resultater,
hvor man ikke har formelt ledelsesrum, ikke mindre vigtig. Tværtimod.
Vi har i efterhånden ti år lavet aftaler, forløbsbeskrivelser, koordineringsskrivelser, overdragelses- og
stafetaftaler. Vi har haft styre-,
følge- projekt- og arbejdsgrupper i
stor stil. Vi har lavet lommekort,
fælles udvikling, rammer for god
kommunikation. Og alligevel er vores samarbejde over sektorgrænserne på ingen måde så sømløst,
som vi tænkte det skulle, da strukturreformen trådte i kraft for ti år siden.
På det tværsektorielle område
bliver det ekstra tydeligt, hvor meget ledelseskultur og fælles værdier
betyder for muligheden for at skabe
resultater, forandre og forny.
Hvis vi VIL ledelse, der også imødekommer behovet for skabe sam-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm