eTFDS 7-2017 net - Side 14Lederrollen i det samarbejdende
hospital set fra to
afdelingsledelsers synspunkt
Vi skal turde kaste os ud i at afprøve nye løsninger og stole på,
at ledere og medarbejdere i naboafdelingen også vil det bedste patientforløb.
Af Mette Juhl Foghmar, Helle Frost
dard inden for de enkelte specialer.
Andreassen, Marlene Fleischer og
Vi har valgt i denne artikel at glem­
Lise Korbo
­me alt om aktivitetsbudgetter og
andre barrierer for tværgående patientforløb og udelukkende se på le-
Kompleksiteten i ledelsesarbejdet i
derrollen i det sammenhængende
sundhedsvæsenet er steget mar-
patientforløb.
kant, og behovet for ændrede til-
Sammenhængende patientforløb
gange til organisering er udfordret
er efterspurgt fra både patienter og
af en traditionel, bureaukratisk og
pårørende, politikere, patientfor-
rigid organisering, som har svært
eninger, de faglige organisationer
ved at fremme integrerede og flek-
og andre interessenter. Hvordan kan
sible opgaveløsninger på tværs.
ønsket om bedre sammenhæng i pa-
Samtidig er der behov for en høj
tientforløbet og deraf behovet for
grad af specialisering, som retfær-
ledelse på tværs af flere afdelinger
diggør, at vi fortsat skal organiseres
influere på lederrollen set fra et af-
i søjler, som sikrer høj faglig stan-
delingsledelses synspunkt?
14
TFDS 7–2017 · T E M A
Relevante teser om lederrollen
Vi støtter op om Ledelseskommissionens indsats for at sætte god ledelse i den offentlige sektor på
dagsordenen. De fire teser om lederrollen er alle relevante og mulige
at opnå for den dygtige leder.
1. tese om værdiskabelse for borgeren er et begreb, som vi ikke er i
mål med: »Lederens fokus på værdiskabelse for borgeren skaber retning, motivation og stolthed for
medarbejderne og bedre resultater
for borgerne.« Der er tale om et paradigmeskift fra aktivitetsstyret
sundhedsvæsen til værdibaseret
styring, og set i forhold til Ledelses-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm