eTFDS 7-2017 net - Side 18samarbejdet ikke blot på tværs af
bejde til det fælles bedste, herunder
sædet. Mest af alt kræver det et lo-
afdelinger, men også på tværs af
blandt andet netværk, normer og
kalt ledelsesrum, hvor der er plads
sektorer. I dette samarbejde vil der
tillid. Centralt er en høj grad af tillid
til og forventes eksperimenter, og
i endnu højere grad være behov for
og retfærdighed i samarbejdet. Ar-
dermed er der behov for færre cen-
tværgående ledelsesinitiativer, som
bejdet med social kapital kan
tralt bestemte aktivitets- og kvali-
loyalt må bakkes op af de berørte
styrke trivsel og arbejdsmiljø samti-
tetsmål.
afdelingsledere.
dig med, at kerneopgaven løses
18
TFDS 7–2017 · T E M A
med øget kvalitet og effektivitet til
gerne på dialogaftaler, som stiller
følge.1
krav om at afprøve nye samarbejds-
Begrebet relationel koordinering
relationer, som medfører bedre pa-
inden for social kapital forholder
tientforløb på tværs. Det vil stille
sig til, hvordan indbyrdes afhæn-
en række udfordringer til vores le-
gigheder mellem mennesker styres
derrolle, men det vil også være
og styrkes: Hvordan samarbejdes
spændende at få lov til at eksperi-
og kommunikeres om de kerneop-
mentere med nye, bedre og mere
gaver, som vi har? Relationel koor-
effektive løsninger, som er til gavn
dinering er således en koordinering
for borgerne og samfundet.
af arbejdsprocesser gennem relationer, der bygger på fælles mål, fælles viden og gensidig respekt.2
Vi skal turde afprøve
nye løsninger
Vi skal i fremtiden turde kaste os
ud i at afprøve nye løsninger og
stole på, at ledere og medarbejdere
i naboafdelingen og ved sektorovergange også vil det bedste patientforløb. Det kræver en lederrolle, hvor tydelig kommunikation,
nærvær, visioner og tillid er i høj-

Nye værktøjer er nødvendige
Samskabelse stiller store krav til
alle parter, som nødvendigvis må
udvikle nye kompetencer i de nye
roller. Den 4. tese lyder således »Lederens blik for samarbejde med
borgere, civilsamfund og virksomheder fører til bedre løsninger, legitimitet og samfundsværdi«. Et nødvendigt grundlag for samarbejde
mellem sektorer er IT-løsninger,
som sikrer overførsel af relevante
data efter patientens accept.
Hvorledes kan løsningen af et
hospitals kerneopgave understøttes
samtidig med, at der stilles krav om
såvel øget kvalitet, effektivitet, faglig udvikling og medarbejdertrivsel?
Hvordan skal samarbejdet designes?
Social kapital er et af de særlige
træk ved en organisation, som
fremmer koordinering og samar-
Til gengæld forpligter vi os
Referencer
1www.arbejdsmiljoweb.dk/
socialkapital
2Gittel, J. H. (2012) Effektivitet
i sundhedsvæsenet- samarbejde, fleksibilitet og kvalitet. København: Munksgaard.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm