eTFDS 7-2017 net - Side 26hvad den enkelte brænder for, og
lederroller i at få innoveret, integre-
hvordan dette maksimalt kan bi-
ret og koordineret. Ikke mindst ar-
det er helt centralt for at få trans-
drage til den fælles udvikling.
bejdet med at få effektivitet og in-
formeret vores sundhedsvæsen.
novation, management og leaders-
Det kan ikke prioriteres nok.
Ledelseskommissionens
fire lederroller
Hvordan står de fem skitserede ledelseskompetencer så i forhold til
Ledelseskommissionen 13 teser om
offentlig ledelse? Jeg vil begrænse
mig til fire pointer, som primært
vedrører de fire teser om lederrollen:
modet til at sætte udviklingen fri –
hip samt strategisk styring og strategisk ledelse til at hænge sammen
Afspejles behovet?
er centralt for lederne i fremtidens
Man kan spørge, om Ledelseskom-
sundhedsvæsen, ja nok i hele den
missionens teser afspejler behovet
offentlige sektor.
for et enormt ledelsesskifte i den
offentlige sektor nok. Den strategi-
Innovation er underbetonet
ske transformation, hvor vi ændrer
Den faglige udvikling, innovationen
balancen mellem effektivitet og in-
og forskningen synes jeg, er under-
novation fra 80/20 til 50/50. Her
betonet i teserne. 4. tese handler
ville jeg sætte kraftigere ind og
Gode og sympatiske
om samskabelse og kan i trække i
markere et tydeligere skift. Hvis
Grundlæggende synes jeg, at te-
den retning. Men samskabelse giver
transformationen skal lykkes, har
serne er gode og sympatiske. De
ikke i sig selv ny faglig viden inden
man brug for al den opbakning,
peger helt sikkert i den rigtige ret-
for kernefaglighederne. 6. tese si-
man kan få. Tydeligere signaler om
ning. 1. og 2. tese handler om am-
ger: »Ledere skal turde løbe risici
et skifte er vigtige. I den sidste
bitionskommunikationen. Super-
for at skabe fornyelse og innova-
ende handler det ikke kun om at
godt! 3. tese handler om, at man
tion. Det kræver et reelt ledelses-
overbevise politikere og embeds-
skal være facilitator og motivator
rum og stor opbakning.« Her bliver
mænd. De er vigtige. Men endnu
tæt medarbejdere. En kerneproble-
der åbnet op for, at innovation er
vigtigere er medarbejderne. Det er i
matik.
vigtig, og der skal være et ledelses-
den sidste ende dem, vi skal have
rum, der ikke umuliggør det. Enig.
til at tro på fremtidens ledelse. Op-
Gedigne lederroller
Men jeg vil gå videre og sige, at
bakning og klare signaler fra Ledel-
Hele ledelsesarbejdet med at få am-
skabelse af innovation, faglig ud-
seskommissionen er vigtige. Her
bition og den enkeltes medarbejder
vikling og forskning er en helt cen-
har Ledelseskommissionen en le-
til at hænge sammen er så blevet
tral ledelsesrolle, som vi slet ikke
derrolle. Man er supergodt på vej.
en del af ledelsesrummet. Fair nok.
kan få nok af i fremtiden. Ledere
Men der ligger nogle klare gedigne
der tør investere, og ledere der har
26
TFDS 7–2017 · T E M A

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm