eTFDS 7-2017 net - Side 34
I en politisk virkelighed er ønsket
Om forfatteren
om maksimal sikkerhed omkring
barnefødslen – en virkelig skelsæt-
Bent Windelborg Nielsen
tende begivenhed i menneskers liv –
Cand.med. 1987 fra Aarhus Universitet, dr.med.
fuldstændig intuitivt forståeligt og
1995 fra Aarhus Universitet
uimodsigeligt.
Speciallæge i pædiatri 1999 med særlig interesse
Det samme kunne siges om »me-
for børnekardiologi og neonatologi.
dicinsk« anvendelse af cannabis –
Første overlæge-ansættelse 2002 ved Børneafdelin-
uden sammenligning i øvrigt – hvor
gen på Skejby Sygehus. Ledende overlæge 2013
en gennemgribende mangel på evi-
ved Børneafdelingen, Regionshospitalet Randers.
dens lader sig overtrumfe af trovær-
Master i Offentlig Ledelse 2017 fra Syddansk
dige enkeltpersoners positive erfa-
Universitet/Aarhus Universitet.
ring med stoffet i forbindelse med
alvorlig sygdom.
Hvordan skal ledende overlæger
kunne opnå en intuitivt forståelig,
sympatisk omtale i medierne, når
tion, da vi skulle tilbagebetale stu-
af den årlige DRG-takst og med til-
den kliniske virkelighed i patientbe-
dielån. En inflation på 2 procent er,
læg af 2% per år.
handlingen på hospitalerne er kom-
hvad EU’s økonomer ønsker for at
pleks, forventningerne uklart defi-
sikre en sund økonomisk udvikling.
lingen er centraliseret på universi-
nerede og kvalitetsmålene omdisku-
Et krav om produktionsstigning på
tetshospitalerne, har udviklingen i
terede? Her er kampen mod »2 pro-
2 procent p.a. betyder i en uforan-
produktivitetskrav nogenlunde sva-
cents-kravet« det gode, succesfulde
derlig klinisk virkelighed med kon-
ret til 2 procent per år fra 2008 til
eksempel på en effektiv forsimpling
stante patienttilstrømninger, at man
2017, en stigning fra ca. 700 til 865
af den komplekse sundhedsfaglige
i 2017 skulle se 20 procent flere pa-
besøg/år, dog med betydelige ud-
ledelse – eller er det?
tienter end i 2008.
sving fra år til år.
Med et eksempel fra pædiatrien
Betød »2 procents-kravet«
egentlig så meget?
En fast rente på 2 procent p.a. var
vist en ønskedrøm for min genera34
TFDS 7–2017 · T E M A
For cystisk fibrose, hvor behand-
For ukompliceret astma, der kan
har jeg kigget på, hvor mange am-
varetages på alle børneafdelinger,
bulante besøg for 8-årige lungesyge
sker der efter indførelsen af udred-
børn, der svarer til en mio. DRG-kr i
ningsretten et vedvarende, kraftigt
årene 2008-2017 udregnet på basis
fald i DRG-værdien af hver konsulta-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm