eTFDS 7-2017 net - Side 38SYNSPUNKT
Ingen (styrings)kæde er stærkere
end det svageste led
Alle med indflydelse på det danske sundhedsvæsen bør stille sig selv det spørgsmål,
om de ved deres handlinger bidrager til at gøre ledelsesrummet større eller mindre.
Af Erik Jylling
Jeg mener, det vigtigste ledelsesrum i sundhedsvæsenet i dag er det
Når man læser Ledelseskommissio-
rum, som afdelingsledelsen befinder
nens tre teser om ledelsesrummet
sig i. På hospitalet eller i den tilsva-
(se boks til højre), er der nok ingen,
rende funktion udenfor.
der kan være uenig i disse. Heri lig-
Det er afdelingsledelsen, der skal
ger jo næsten den definitoriske for-
drive forandringer i sundhedsvæse-
skel mellem at være administrator
net igennem. Både når det handler
af andres beslutninger og det at
om faglig udvikling, der udfordrer
være leder. At analysere sin organi-
de traditionelle organisatoriske ram-
sation for styrker og svagheder og
mer eller de politisk bestemte mål i
få den til at levere det bedste.
forhold til kvalitet, service og øko-
Bruge hele orkesteret og udnytte
nomi. Det er afdelingsledelsen, der
talenterne til at nå de højere mål.
er i direkte kontakt med de fagpro-
Kreere den lærende organisation,
fessionelles grundlæggende anta-
der giver bedste performance på
gelser og forståelsesramme. Kon-
alle parametre.
tekst og Content!
Kort sagt: Ledelseskunst.
38
TFDS 7–2017 · T E M A
!
Ledelseskommissionens
teser om ledelsesrum
• Mindre detaljeret styring giver
plads til mere reel ledelse tæt på
kerneopgaven opgaver fremfor
opskrifter skaber motivation.
• Ledere skal turde løbe risici for
at skabe fornyelse og innovation. Det kræver et reelt ledelsesrum og stor opbakning.
• Forudsætningen for at indfri politiske målsætninger er en klar
dialog, feedback i styringskæden og gensidig respekt for arbejdsdelingen mellem politiske
opdragsgivere og udførende led
Kilde: www.ledelseskom.dk

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm