eTFDS 8-2017 net - Side 14samme. For så længe forløbene føl-
delingsledelsen i forhold til ledelse
ger de otte kerneprincipper, tror vi
af innovation og talentudvikling.
på, at videreudvikling i den kon-
Sparringen med den yngre læge
krete kontekst er den vigtigste ka-
består af afprøvning af forskellige
talysator for spredning og forank-
metoder til organisatorisk innova-
ring.
tion med særlig fokus på forståelse
Allerede fra start var det tydeligt,
for kontekstens betydning for gen-
at hvis forløbet skulle bevare sin
nemførelsen af ideerne. Den yngre
eksperimentelle og udfordrende til-
læge arbejder med ideerne mellem
gang, skulle det ikke integreres i de
sparringsmøderne, og idéerne er af
eksisterende strukturer. Som Preben
højst forskellig størrelse og karak-
Melander formulerer det, virker
ter.
»funktionelle løsninger og institutio-
»Optimeringer af aftenstuegan-
nelle strukturer kun i begrænset
gen, så patienterne ikke skal vente«,
omfang på menneskers adfærd, i
»Ny struktur på morgenkonferen-
hvert fald set på det lange sigte.
cen« og »Optimal opgaveløsning –
De blot øger distancen, meningsløsheden og demotivation og apati«.
2
Derfor er forløbet hverken inte-
rammer for uddelegering af opgaver
til yngre læger i afdelingen« er blot
nogle eksempler på de forbedrin-
greret i den formelle videreuddan-
ger, der er gennemført i forbindelse
nelsesstruktur eller i de etablerede
med »Yngre læger på banen«.
lederkurser. Det er sit eget.
I slutningen af forløbet får afdelingsledelsen sparring på, hvordan
Hvordan foregår
det i praksis?
Afdelingen forpligter sig til at finde
én eller flere yngre læger, der ud fra
egne ideer og ønsker om konkrete
forbedringer indgår i et 2-3 måneders sparringsforløb med en kaospilot, der også tilbyder sparring til af14
erfaringer og læring kan forankres i
afdelingen, så afdelingens yngre læger også i fremtiden kan komme
mere på banen, blive involveret i organisatoriske forandringer og få uddelegeret mere ansvar.
Illustrationen til højre viser for­
løbets opbygning.
TFDS 8–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
15

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm