eTFDS 8-2017 net - Side 20strategisk indsats blev grebet an
ning og Ernæring til Medicinske Pa-
at sikre forankring i personalegrup-
netop i samspil mellem medarbej-
tienter). En indsats, der var priorite-
pen blev afsnittets sygeplejersker
dere og ledelseslag.
ret som en af flere strategiske ind-
med særligt ansvar for udvikling og
satser i Klinik Medicin.
implementering inddraget.
En strategisk prioritering
Klinikledelsen i Klinik Medicin ved
Aalborg Universitetshospital iværksatte i 2016 en implementeringsproces af et projekt kaldet TEMP (Træ-
Klinikledelsens tilgang til imple-
Indsatsen startede med, at der
mentering af TEMP var at forankre
blev informeret først i specialeledel-
indsatsen i gruppen af specialeledel-
sesgruppen bestående af ledende
ser. Dette havde til formål at sikre
overlæger og afsnitsledende syge-
den kliniske ledelsesforankring. For
plejersker og dernæst i gruppen af
sygeplejersker med ansvar for udvikling og implementering. Dermed
!
Hvad er TEMP?
Træning – Ernæring – Medicinske – Patienter
Forskningen viser, at sengeleje og nedsat ernæringsindtag hos indlagte patienter svækker det kliniske forløb og reducerer funktionsniveauet efter
mødte klinikledelsen og specialeledelserne hinanden i spændingsfeltet
mellem at lede op og ned, idet den
strategisk indsats mødte det faglige
ønske fra specialeledelsen.
Et naturligt ledelsesperspektiv er
udskrivelsen. Erfaringer fra en evidensbaseret intervention i forhold til træ-
altid at vurdere, hvorvidt der er res-
ning og ernæring viste, at det ved hjælp af en flerstrenget sundhedsfrem-
sourcer til at løfte opgaven. For at
mende intervention med fokus på fysisk aktivitet og ernæring er muligt at
klæde specialeledelserne på til den
påvirke ernæringsindtaget, forebygge funktionstab og øge livskvaliteten
videre formidling af indsatsen til
hos hospitalsindlagte patienter.
medarbejderne blev tilgangen at
skabe den fortælling: At indsatsen
Formålet med TEMP er at:
træning og ernæring ikke er noget
•U
nderstøtte en integreret og evidensbaseret indsats vedrørende fysisk
nyt og noget mere. Det er et øget
aktivitet, træning og ernæring, således at patienter så vidt muligt ikke
fokus på, hvad vi allerede gør, som
taber funktionsevne eller vægt under indlæggelse.
en del af den eksisterende kliniske
• Integrere anbefalingerne fra den nationale kliniske retningslinje (NKR) for
»Ernæring- og træningsindsatser til ældre med funktionsevnenedsættelse
og underernæring eller risiko herfor«
20
TFDS 8–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
praksis.
Derefter blev der nedsat en styregruppe med relevante ledere og
Holdtræning i sengeafsnittet. Træningen tilpasses deltagernes funktionsniveau.
nøglepersoner. Styregruppen blev
Foto: Kommunikation. Aalborg Universitetshospital
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 8–2017
21

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm