eTFDS 8-2017 net - Side 23



faglighed og ledelsesforankring blev

sammensat således, at både tvær-
Om forfatterne
sikret. Styregruppen nedsatte endvidere et Rejsehold bestående en fysioterapeut og af hospitalets udvik-
Jytte Heidmann
Sygeplejerske og cand.cur. HR-ansvarlig viceklinik-
lingskoordinator for ernæring.
chef i Klinik Medicin, Aalborg Universitetshospital.
Lokale implementeringsgrupper
jyhe@rn.dk
Formand for Styregruppen for TEMP
I hvert speciale blev der nedsat en
lokal implementeringsgruppe bestående af den afsnitsledende sygeplejerske, sygeplejersken med ansvar
for udvikling og implementering og
en sygeplejerske med ansvar for ernæring.
Denne gruppe udarbejdede sammen med Rejseholdet en drejebog
for den specifikke indsats og for im-
Majbritt Bøgh Riis
Sygeplejerske og SD. Afsnitsledende sygeplejerske
på Hæmatologisk sengeafsnit, Aalborg Universitetshospital. Medlem af Udvalget for implementering af
sygeplejefaglige kliniske retningslinjer.
mbr@rn.dk
plementeringsprocessen i afsnittet.
For at skabe en forankring i den kliniske hverdag blev implementerin-
Mona Kyndi Pedersen
gen på denne måde tilpasset lokalt.
Sygeplejerske, ph.d., cand.cur. og cand.pæd., post-
Et væsentligt fokus i implemente-
doc i klinisk sygepleje ved Klinik Medicin. Har tidli-
ringsprocessen var undervisning i
gere arbejdet både som projektleder og været vej-
evidensen bag indsatsen.3,4 Rejse-
leder på en række kliniske implementeringsprojek-
holdet var en ressource i forhold til
ter i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsik-
dette. Der er således også i denne
kerhed.
implementeringsproces arbejdet
mokyp@rn.dk
med etablering af en evidensbaseret
klinisk praksis (EBP) baseret på en
integrering af klinikernes ekspertise,
22
TFDS 8–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
ressourcer, evidens på området og
patientens
præferencer.5
Implementering i
Hæmatologisk sengeafsnit
Hæmatologisk sengeafsnit er et af
de otte afsnit i Klinik Medicin, hvor
TEMP er blevet implementeret.
Dette afsnit vil i det følgende blive
brugt som eksempel på den lokale
implementeringsproces.
I Hæmatologisk sengeafsnit har
mobilisering og ernæring været en
fast del af sygeplejen, men på
trods af dette var mulighederne for
at tilbyde træning til alle patienter
under indlæggelse ikke tilstede.
Den strategiske prioritering af dette
blev derfor oplevet som en mulighed for at optimere et område,
hvor der er evidens for, at det gavner patienterne og som giver mening for personalet
For at sikre en struktureret og
trinvis implementering blev implementeringsprocessen planlagt med
inspiration fra faserne i implementeringsmodellen og redskaberne
beskrevet i Håndbogen for Implementering af nationale kliniske retningslinjer.6
Lokal tilpasning
Den afsnitsledende sygeplejerske
er daglig leder og ansvarlig for implementeringsprocessen og derfor
en helt central person. I afsnittet
blev der desuden udpeget nøglepersoner for at sikre medejerskab
og forankring i personalegruppen.
Med det formål at udarbejde en
lokal drejebog, hvor der blev taget
udgangspunkt i afdelingens specialepatienter, muligheder og allerede
igangsatte aktiviteter, afholdt nøglepersonerne møde med Rejseholdet.
Denne lokale tilpasning skulle
sikre, at indsatsen gav mening for
både personale og patienter og
medvirke til, at der blev taget
højde for mulige barrierer.
Implementering blev startet ved
et personalemøde, hvor der blev
givet en generel information omkring TEMP. Der blev orienteret om
hvilke ressourcer, der var til rådighed, herunder den økonomiske
ramme til indkøb af træningsudstyr. På mødet blev holdninger
drøftet og afklaret for at imødegå
mulige holdningsbarrierer.
Desuden blev Rejseholdet med
de to ressourcepersoner introduceret og personalet blev undervist i
betydningen af ernæring, mobilisering og træning med udgangspunkt
i afsnittets patientgruppe.
Tværfagligt fokus
For at sikre det tværfaglige fokus
på træning og ernæring blev speciallægerne på afdelingen også informeret om TEMP. Det blev i den
forbindelse besluttet, at træning og
ernæring skulle drøftes med alle
patienter på stuegang i forhold til
behandlingsplan og fremtid.
I Hæmatologisk sengeafsnit var
der allerede tradition for at anvende tavlemøder til opfølgning på
indsatser. Det er den afsnitsledende sygeplejersker, der er ansvarlig for at opgøre data og fastholde fokus på tavlemøderne. Det
var derfor naturligt, at de ugentlige
tavlemøder også skulle bruges til
monitorering af data for TEMP.
Endvidere blev det besluttet at
anvende cases til illustration af forløb med manglende målopfyldelse.
Der er således vedvarende og hyppigt dialog om opgaven for at sikre
det fortsatte fokus på indsatsen.
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 8–2017
23

Paperturn



Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm