eTFDS 8-2017 net - Side 31
ses på bekostning af den traditio-
Om forfatteren
nelle lægefaglige eller paternalistiske styring og autonomi.
Mere end gode hensigter
Det er endnu uklart, om det bestående sundhedsvæsen vil være i
stand til at ændre sig i den ønskede
retning. Noget tyder på, at der skal
mere til end de gode hensigter og
politisk-administrative udmeldinger.
Det er behandlerkulturen som sådan, vi er i gang med at ændre, og
behandlerkulturen er afhængig af
medspil i de sundhedsprofessionelles rækker. Borgere og patienters
indflydelse skal inddrages.
Derfor skal forandringsarbejdet
gives vedholdende opmærksomhed
gennem længere tid. Udviklingen
må foregå trinvist og med evaluering af hvert opnået forbedringstiltag så tæt på evidensbaseret som
muligt.
Der er behov for en samlet plan
for, hvordan sundhedsvæsenet
kommer godt i gang med det store
forandringsarbejde. Staten og de
overordnede styrelser samt regioner og kommuner må agere i fællesskab.
30
TFDS 8–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Hans Peder Graversen
Cheflæge, Sundhedsplanlægning,
Region Midtjylland
Hangra@rm.dk
Måske er tanken om det nære og
3.Hvorfor opgøres aktivitet som et
sammenhængende sundhedsvæsen
resultat, når det er patientens
i virkeligheden et kærkommet skridt
outcome og sundhedstilstand,
i den rigtige retning.
der tæller for borgerne?
4.Hvorfor kommunikeres der så
Fem spørgsmål
I forlængelse af ovenstående er her
fem spørgsmål til forandringsplanlægningen:
1.Hvorfor skal hospitalerne opbygges på specialerne, når hospitalerne skal indrettes på patienternes præmisser?
2.Hvorfor skal patientforløbene bestå af korte afsluttede delforløb,
når dette udfordrer sammenhængen og den patientoplevede kvalitet?
dårligt mellem almen praksis, hospital og kommune omkring patienternes forløb? Hvor længe
kan vi undvære tidstro datadeling?
5.Hvorfor oplæres borgere og patienter med kronisk sygdom ikke
konsekvent i sygdomsindsigt og
mulighed for egenbehandling?
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 8–2017
31

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm