eTFDS 8-2017 net - Side 32Styrkelse af den
tværfaglige indsats til pårørende
Sygehusafdelinger bør have en systematisk tilgang til pårørendeinddragelse,
lyder erfaringen fra et projekt på Onkologisk Klinik på Rigshospitalet.
Af Helle Holm Gyldenvang, Marlène
E.M.J. Spielmann og Helle Pappot
resultater samt visionerne for det
fortsatte arbejde med projektet.
Indledningsvist en kort defini-
kræftpatienters pårørende, som
med at forbedre inddragelsen af på-
også viser, at 64 procent oplever, at
rørende til de 4.000 kræftpatienter,
der kun i nogen grad, i mindre grad
som hvert år henvises til klinikken.
eller slet ikke er blevet brugt nok tid
på information til de pårørende.
Undersøgelsen viser også, at en
Opgaven med at udøve succes-

Der mangler flere oplysninger om
det psykiske aspekt, som både
forekommer hos den syge, og som
fuld pårørendeinddragelse har dog
vi pårørende oplever, når man fø-
vist sig at være mere komplekst end
ler sig magtesløs i forløbet.
stor del af de pårørende har savnet
først antaget, hvilket er blevet syn-
information på en række områder,
liggjort i en ph.d.-afhandling udar-
Ligeledes har der været manglende
herunder information om sympto-
bejdet på baggrund af observatio-
overblik over, hvorvidt pårørende-
mer/bivirkninger, støtte til patien-
ner og dataindsamling fra blandt
inddragelse er sket systematisk og
ten, psykiske reaktioner, ernæring,
andet Onkologisk Klinik på Rigsho-
ensartet i klinikkens forskellige
del pårørende til kræftpatienter ikke
rettigheder, støtte til egne behov
spitalet. Selvom klinikken allerede i
funktionsenheder.
oplever tilstrækkelig interesse, in-
mv.6
2014 med monofagligt udgangs-
formation eller inddragelse fra de
liative forløb angiver desuden, at
punkt i sygeplejen beskrev en intern
kologisk Kliniks ledelse derfor at
65 procent af patienterne i pal-
I starten af 2016 besluttede On-
Pårørendeinddragelse er de senere
tion: Pårørendeinddragelse kan
sundhedspersoner, de møder. Såle-
der på hospitalsafdelinger kun i no-
politik for pårørendeinddragelse,
igangsætte et anderledes tværfag-
år blevet sat på dagsorden af for-
spænde over forskellige aktiviteter,
des viser Kræftens Bekæmpelses Ba-
gen grad, i mindre grad eller slet
har det kun i nogen grad været mu-
ligt udviklings- og implementerings-
skellige myndigheder og interesse-
men handler dybest set om at ind-
rometerundersøgelser, at 27 pro-
ikke blev vist interesse for de pårø-
ligt at løfte området, hvilket illustre-
projekt med inddragelse af bru-
rende.7
res af pårørendes kommentarer:
gerne i form af de pårørende fra
foreninger. I 2011 lavede Danske Pa-
drage de pårørendes viden, erfarin-
cent af patienterne har oplevet, at
tienter et politisk indspil, og året ef-
ger og ressourcer i forløbet. Målet
de ikke på forhånd er blevet opfor-
Samlet set peger undersøgel-
ter udgav Sundhedsstyrelsen Anbe-
er at have en systematisk opmærk-
dret til at tage en pårørende med til
serne på, at de pårørende ønsker at
falinger til sundhedspersoners
somhed på de pårørende og invol-
diagnosesamtalen,4 30 procent sva-
blive inddraget, og at der er behov
møde med pårørende til alvorligt
vere dem i sygdomsforløbet ud fra
rer, at læger og sygeplejersker kun i
for forbedringer på hospitalerne, for
syge. Senest har The Association of
deres egne ønsker. Først og frem-
mindre grad eller slet ikke har vist
at sikre at dette sker systematisk.
European Cancer Leagues udgivet
mest er det centralt at invitere de
tilstrækkelig interesse for, hvordan
en vejledning til sundhedsprofessio-
pårørende med i sygdomsforløbet
deres pårørende har det, og 42 pro-
nelle om støtte og kommunikation
og afklare, hvilke behov og ønsker
cent svarer, at læger og sygeplejer-
de har i forhold til inddragelse.
sker kun i mindre grad eller slet ikke
til kræftpatienters
pårørende.1-3
I det følgende vil vi beskrive et
projekt omkring pårørendeinddragelse på Onkologisk Klinik på Rigshospitalet og skitsere de foreløbige
32
har inddraget de pårørende i be-
Utilstrækkelig interesse,
information og inddragelse
Danske undersøgelser viser, at en
TFDS 8–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
handlingen på en god
måde.5
Disse fund bekræftes af en større
spørgeskemaundersøgelse blandt
Fokus på pårørende­
inddragelse i flere år
Onkologisk Klinik på Rigshospitalet
har i nogle år haft fokus på pårørendeinddragelse i et monofagligt perspektiv (sygeplejefagligt). Således
har sygeplejen arbejdet fokuseret
start til slut.

For at skabe et kvalificeret afsæt
Vi har følt os trygge i sygdomsfor-
for projektet udarbejdede klinikkens
løbet her. Det har været en selv-
koordinerende sygeplejespecialist et
følge, at jeg var med til samta-
forslag til en opdateret politik om
lerne.
pårørendeinddragelse baseret på
monofaglige erfaringer. Efterføl-

gende blev der nedsat en arbejds-
Fra vi startede her for cirka to år
gruppe bestående af repræsentanter
siden, kan vi mærke en stor for-
for pårørende, sygeplejespecialister,
skel (positiv), så de tiltag, der er
læger samt udviklings- og projekt-
blevet gjort her, har virket (teg-
medarbejdere med anden faglighed.
ning af flag og en smilende sol).
Arbejdsgruppen fik til opgave at op-
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 8–2017
33

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm