eTFDS 8-2017 net - Side 35Figur 1. Process for pårørendeinddragelse – tidslinje
Ledelse
Pårørendepoltik
Road
show
Projektgruppe
Road
show
Teams vælger
indsatser
Klinikteam
Præsentation af
resultater til
teamledelserne
Implementering
af indsatser
punkt for spørgeskemaer. Politik-
blev et elektronisk spørgeskema om
Spørgeskemaundersøgelse
ken tydeliggør klinikkens handlin-
pårørendeinddragelse sendt til alle
Parallelt med Roadshow I blev gen-
ger og forventninger til pårørende-
personaler med en kort svarfrist på
nemført en projektuge, hvor alle på-
inddragelse og sætter fokus på kli-
to uger. Det elektroniske spørge-
rørende, der fremmødte som ledsa-
nikkens ønske om at opbygge en
skema blev muliggjort ved et sam-
ger til en patient ved et ambulantbe-
kultur, hvor nære pårørende indgår
arbejde med Kompetencecenter for
søg eller en indlæggelse, blev opfor-
som en naturlig og selvfølgelig
patientoplevelser, Region Hovedsta-
dret til at besvare et papir-spørge-
part i pleje- og behandlingsforlø-
den.
skema om pårørendeinddragelse.
bet. Boksen til højre viser et eksempel på et mål i politikken og de
tilsvarende spørgsmål.
2016
Pårørende
2016
Deltagelse i
projektgruppe
2016
2016
+ 2017
2017
Første spørgeskema
undersøgelse
December 2017
Primo
2018
Anden spørgeskema
undersøgelse
Spørgeskemaer
Spørgsmålene blev udarbejdet i
pårørende-version for at give bedst
Mål
mulig mening i forhold til daglig
At sikre pårørende information om sygdom og behandling, der ruster dem
praksis. Spørgeskemaet bestod af
til at give patienten den bedst mulige støtte
rendeinddragelse ved brug af spør-
Projektgruppe
39 spørgsmål og reflekterede de
eventuelle kerneindsatser.
geskemaundersøgelse, dels på at
Til at lede og udføre projektet dan-
forventninger, som Onkologisk Kli-
I arbejdsgruppen var der enighed
skabe pårørendeindsatser baseret
nedes en tværfaglig projektgruppe,
niks ledelse har til pårørendeinddra-
om, at Onkologisk Klinik havde brug
på behov og mangler identificeret
og Onkologisk Kliniks klinikråd fun-
gelse (se boks til højre).
for en systematisk og tværfaglig
ved undersøgelsen med henblik på
gerede som styregruppe for projek-
indsats på pårørendeområdet. For
at opnå en systematisk og ensartet
tet. Styregruppen godkendte pro-
Road-show I
at engagere flest muligt og skabe
indsats til pårørende.
jektplanen og blev løbende oriente-
Projektgruppen besøgte samtlige
ret om projektets fremdrift.
diagnosespecifikke teams og funkti-
deinddragelse kom arbejdsgruppen
frem til et projektforslag om pårørendeinddragelse. Forslaget gik dels
ud på at undersøge de pårørendes
Projektorganisering
og -aktiviteter
Projektet var organiseret og tilrettelagt på følgende måde (se figur 1):
og personalets opfattelse af pårø34
TFDS 8–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Boks 1: Eksempel på mål og spørgsmål
både en læge-, sygeplejerske- og
kvalificere politikken og udpege
opmærksomhed omkring pårøren-
!
onsenheder i Onkologisk Klinik på
Politik
tværfaglige møder (se figur 2 på
Projektgruppen besluttede at bruge
næste side). Projektet, dets bag-
den optimerede politik om pårøren-
grund, evidensgrundlag og formål
deinddragelse som direkte udgangs-
blev introduceret. Umiddelbart efter
Belyst ved følgende spørgsmål:
Spørgsmål til pårørende:
– Jeg har talt med personalet om, hvordan jeg bedst støtter patienten i
sygdomsforløbet?
– Jeg har talt med personalet om, hvad der er godt at holde øje med, når
patienten er hjemme?
Spørgsmål til personale:
Jeg taler med nære pårørende om, hvordan de bedst støtter patienten i
sygdomsforløbet, og hvad der er godt at holde øje med?
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 8–2017
35

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm