eTFDS 8-2017 net - Side 37Figur 2.
De kliniske teams
i Onkologisk Klinik
Klinikledelse
Roadshow II
samlede klinik og de specifikke
Efter indsamling og bearbejdning af
teams/funktionsenheder sendes til
spørgeskemaerne blev de samlede
de enkelte teams/funktionsenheder
og teamspecifikke resultater vist og
samt styregruppen. Styregruppen
diskuteret ved tværfaglige møder.
tager stilling til, om yderligere aktiviteter på området kræves.
Team 1
Brystkræft
Afsnit for
stråleterapi
Palliativ
enhed
KFE
Klinisk forsk­
ningsenhed
Succeser og forventninger
Det har været en stor styrke for projektet, at det er initieret af klinikledelsen og i hele forløbet har haft ledelsesopbakning. At vælge Klinikrådet som styregruppe for projektet
har givet større ejerskab og ansvarlighed for at gennemføre projektet,
og projektet har kunnet gennemføres i en tid, hvor klinikken også har
stået over for implementering af ny
elektronisk patientjournal, selvom
Identifikation af løsningsforslag
De enkelte teams og funktionsenheder fik til opgave at udarbejde løsningsforslag, som imødekommer de
identificerede uoverensstemmelser
Team 2
mellem den inddragelse, de pårø-
Lunge- og
hoved-halskræft
rende oplever at få, og den inddragelse, personalet mener at give.
Team 3
Afsnit 3981
Mave-tarmkræft
Behandling
Implementering af
teamspecifik løsning
Der udarbejdes et idékatalog på
tværs af teams og funktionsenhe-
Team 4
Gynækologisk
kræft og
hjernesvulster
Afsnit 3991
Ambulatorium
der, så de gode løsninger kan deles.
De enkelte teams og funktionsenheder fortsætter med de eksisterende
aktiviteter inden for pårørendeind-
Team 5
dragelse og implementerer 1-3 nye
Blære-, prostataog testikelkræft
løsninger i hvert team/funktionsenhed.
Klinikledelsen består af klinikchef (overlæge)
Fase 1
enheden
Kliniske forsøg
36
og oversygeplejerske.
De enkelte teams er opdelt efter diagnose og
ledes af overlæge og afdelingssygeplejerske.
TFDS TFDS 8–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Slutmåling
Der foretages en fornyet måling
blandt pårørende i Onkologisk Klinik. Resultatet af målingen for den
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 8–2017
37

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm