eTFDS 8-2017 net - Side 41ønsker, og politikken beskriver. Klinikrådet vil efterfølgende skulle
tage stilling til, hvordan pårørendeinddragelse fremadrettet skal følges
og videreudvikles.
der, hvor der allerede sker en syste-
engagement hos de involverede
matisk patientinddragelse, og de
medarbejdere.
områder, hvor enkelte teams/funkti-
En ny spørgerunde efter imple-
onsenheder ikke yder den ønskede
mentering af indsatser med fokus
inddragelse.
på at forbedre pårørendeinddra-
De enkelte teams/funktionsenhe-
gelse vil afdække, om de pårørende
der har selv haft mulighed for at
i tilstrækkelig grad føler sig inddra-
komme med løsninger til at for-
get i onkologisk klinik. Ligeledes vil
bedre pårørendeinddragelsen, og vi
den afdække, om pårørendeinddra-
har i projektperioden oplevet stort
gelse foregår systematisk og ensar-
40
TFDS 8–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Identifikation
af behov og mangler
Projektet har vist, at både de pårørende og personalet i Onkologisk
Klinik finder det vigtigt, at pårørendeinddragelse foregår, men projektet har også identificeret behov og
mangler i forhold til indsatser til pårørende. Der bliver nu sat fokus på
at finde løsningsforslag, som fremadrettet kan sikre en bedre og mere
systematisk pårørendeinddragelse.
Det er projektgruppens opfattelse, at involvering af både pårørende og personale samt den tværfaglige tilgang i projektet har øget
muligheden for succes. Målinger af
de pårørendes opfattelse af pårørendeinddragelse efter implementering af løsningsforslag skal nu afgøre, om Onkologisk Klinik har styrket den tværfaglige indsats på området, og om pårørendepolitikkens
mål er opfyldt.
Visioner for fremtiden
Projektet har skabt øget fokus på
pårørendeinddragelse, og projektgruppen har fra projektets første
færd fornemmet en øget opmærksomhed på pårørendes behov.
Nogle teams har været hurtige til at
implementere oplagte løsninger,
mens mere komplicerede tiltag har
været længere undervejs. Med dette
projekt har Onkologisk Klinik fået
sat pårørendeinddragelse på dagsordenen, og det er naturligt at pårørendeinddragelse er en del af klinikkens temadag, som afholdes i december.
Næste trin bliver et projekt om
børn som pårørende, et delområde
af pårørendeinddragelse, som kræver særlige indsatser, men også på
dette område er onkologisk klinik
indstillet på at styrke indsatsen.
Baseret på vores foreløbige erfaringer anbefaler vi, at sygehusafdelinger har en systematisk tilgang til
pårørendeinddragelse. For at finde
frem til de indsatser til pårørende,
som betyder mest lokalt, kan involvering af de pårørende være til stor
hjælp.

tet i klinikken, som klinikledelsen
Referencer
1Danske patienters politiske indspil ’Fokus på pårørende kræver en aktiv
indsats’ 2011 https://danskepatienter.dk/files/media/Publikationer%20
-%20Egne/A_Danske%20Patienter/B_Indspil_cases_unders%C3%B8gelser/
fokus_p%C3%A5r%C3%B8rende_kr%C3%A6ver_aktiv_indsats.pdf
2Anbefalinger til sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt
syge. Sundhedsstyrelsen 2012 https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/
F6CCABEE93BA4600B47B44C45510D79F.ashx
3Guidelines for health care professionals ’How to support and communicate with informal caregivers of persons with cancer. ECl 2017 http://
www.europeancancerleagues.org/images/PSWG/ECL_Caregivers_guideline_2017.pdf
4Kræftens Bekæmpelse. Kræftpatienters oplevelser med sundhedsvæsenet gennem udredning og behandling: Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2011. København: Kræftens Bekæmpelse; 2011
5Kræftens Bekæmpelse. Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet: Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2013. København: Kræftens Bekæmpelse; 2013
6Lund L, Ross L, Petersen MA, Grønvold M. The interaction between informal cancer caregivers and health care professionals: a survey of caregivers’ experiences of problems and unmet needs. Support Care Cancer. 2014 Jun;23(6):1719-33
7Kræftens Bekæmpelse. Kræftpatienters oplevelser i den palliative fase af
sygdomsforløbet Korngut S, Johnsen AT, Spielmann M, Neergaard MA,
Grønvold M. København: Kræftens Bekæmpelse 201
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 8–2017
41

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm