eTFDS 8-2017 net - Side 45mængden af praktiske opgaver
rende meningsfulde, ernæringsopga-
knyttet til måltiderne samt en uklar
vens organisering i afdelingen og
ansvarsfordeling har betydning for
personalets faglighed og kompeten-
samarbejdet. Samlet set tegner der
cer.
sig et billede af, at der er et gab
Men også personalets kendskab
til køkkenets tilbud, karakteren og
mellem ideal (organisering, retningslinjer m.m.) og daglig praksis.
Tematisering af fund
Metoden gav langt flere informationer og data om praksis end det, arbejdsgruppen ønskede at opnå indsigt i. Der viste sig tre temaer (se
boks nedenfor), som kort præsenteres i det følgende:
Det væsentligste fund i undersødet mellem patient og personale på
ernæringsområdet var begrænset,
blandt andet fordi patienternes forudsætninger for at indgå i dialog
om maden var meget begrænsede.
præget af, at patienten kunne få,
hvad de havde lyst til.
Patienterne havde intet kendskab
Vurdering af ernæringsbehov,
til, hvad det faktisk er muligt at be-
dokumentation og registrering
stille af mad og drikke, og dermed
havde de ikke forudsætninger for at
Konsekvens og overholdelse af regler
Samarbejde med patienten
Patientens evne til selvhjælp og personalets

besvare det mest stillede spørgsSamarbejde om patientens ernæring
mål: »Hvad kunne du tænke dig?«.
Det var flere af patienternes indtryk, at opmærksomheden på maden kunne træde i baggrunden i en
holdninger og adfærd
stor forståelse for, at personalet har
Aktører
Fysisk kontekst
Opgaver og tidsforbrug ved madvognen
44
Vibeke Mortensen
Logistikkonsulent, AC-fuldmægtig, Logistikafdelingen/Supply Chain Management, Odense Universitetshospital. Cand.mag. i historie og spansk, Syddansk Universitet, Master i etik og værdier i organisationer, Aarhus Universitet.
Vibeke.Mortensen@rsyd.dk
En anden undersøgelse1 har afdækket, at patienterne generelt har
Ernæringsteams
Mette Mollerup
Udviklingskonsulent, Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse – Kvalitet og Patientsamarbejde, Odense Universitetshospital. MBI, leanuddannet, MCC, DN, sygeplejerske. Siden 1987
ansat på OUH i forskellige funktioner og siden
2008 arbejdet som udviklingskonsulent med opgaver på centralt og decentralt niveau med særligt
fokus på samarbejde med patienter og pårørende.
Mette.Mollerup@rsyd.dk
travl hverdag.
Kendskab til køkkenets udbud
Faglighed og kompetencer
Om forfatterne
gelsen var som nævnt, at samarbej-
Personalets holdninger viste sig
Tematisering af fund i kvalitativ undersøgelse

retningslinjer og instrukser som væ-


TFDS 8–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
meget at se til, og på den baggrund
Organisering og faglighed
undlader nogle patienter at give udtryk for deres ønsker og behov i
forhold til maden. Vi ved desuden,
at det blandt andet kræver indfly-
Omgivelser og praksis ifm. måltiderne
delse på egen spisesituation og valg
i forhold til præferencer for patien-
Ole Abildgaard Hansen
Udviklingssygeplejerske, Neurologisk Afdeling N,
Odense Universitetshospital. Cand.cur., Aarhus Universitet. Suppleringsuddannelse i sygepleje, JCVU.
Diplomeksamen i sygepleje (ledelse & pædagogik),
Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet, SD, sygeplejerske. Arbejdet i forskellige
ledelsesfunktioner på Neurologisk afdeling siden
1998 og fra 2008 som udviklingssygeplejerske.
ole.a.hansen@rsyd.dk
terne, hvis der skal opnås en højS U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 8–2017
45

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm