eTFDS 8-2017 net - Side 46nelse af indsatsen på ernæringsområdet på de danske
hospitaler.3,4
Oplevelse af »dem« og »os«
Undersøgelsen viste en dekobling
mellem de, som bestilte maden, og
de som skulle servere den. Det betød, at de, som betjente madvognen, ikke altid vidste, hvad det var
for en mad, der blev serveret. Personalet ønskede nogle gange indflydelse på valg af mad- og drikkevarer og var ikke klar over, at de faktisk havde denne mulighed.
Det kunne være med til at understøtte oplevelsen af »dem« (køkkenet) og »os« (afdelingen). Der var ligeledes ofte dekobling mellem de,
som serverede maden, og de, som
tog bakkerne ud. Det betød, at der
ikke altid blev noteret på kost-væskeskemaet, og at nattevagten derfor opgjorde mangelfuldt udfyldte
skemaer, hvilket var en frustration
og et kvalitetsbrist. Personalet var
frustrerede over ikke at kunne løse
opgaven på en god måde.
Opgaven med at ernæringsscreene gav oftest mening for personalet ved den sengeliggende og
svært syge patient. Der viste sig en
46
tendens til, at personalet koncentre-
også opgaver der blev løst af flere
gøre madvognen og drikkevogn, og
drøftet i Ernæringsrådet, og der
Ernæringsrådet, og der arbejdes på
rede sig om de patienter, hvor er-
forskellige grupper og af grupper,
at disse havde karakter af service-
blev lagt en plan for, hvilke indsat-
også at få en pårørenderepræsen-
næringsscreening og opfølgning
som ikke havde de nødvendige for-
opgaver. De blev gentaget hver dag
ser der skulle iværksættes. Det blev
tant med. Køkkenet har fået et an-
gav mening og tilsyneladende ikke
melle kompetencer hertil, blandt an-
og tog megen tid. Andre opgaver
besluttet, at der skulle afholdes en
sigt, blandt andet ved at kostkonsu-
så de patienter, hvor der var risiko
det serviceassistenterne, som løser
blev prioriteret, så der kunne være
temadag for alle medarbejdere på
lenterne færdes oftere end tidligere
for vægttab samt forværring i deres
opgaver i forhold til rengøring og
mange forsinkelser forbundet med
OUH. Formålet med temadagen blev
i de enkelte afsnit og for eksempel
tilstand.
transport af patienter, men har også
servering af måltiderne. Hvis ek-
set i lyset af OUH’s vision »Patienten
hjælper med at optimere de daglige
opgaver knyttet til klargøring af
sempelvis en serviceassistent skulle
først« og blev derfor »Patienten
madbestillinger.
måltider samt indsamling af bakker.
transportere en patient, ville denne
først – sammen tager vi hånd om
Med alle disse aktører var det
forsinkelse være længevarende, hvis
din mad og ernæring på OUH«.
Ledelsesmæssig opbakning
Der var ikke ernæringsteams på alle
afdelinger, og der viste sig forskellige praksisser i forhold til organisering. Her så det ud til at lykkes
bedst, hvis der var ledelsesmæssig
opbakning samt en engageret overlæge. Nogle steder var der blot udpeget ressourcepersoner, hvilket
kunne betyde, at ernæring ikke blev
set som et fælles ansvarsområde.
Det stemmer overens med flere
undersøgelser, som påpeger, at der
skal være klart definerede ansvarsområder samt ledelsesmæssig opbakning i forhold til at prioritere ernæringsområdet, hvis indsatsen på
ernæringsområdet på de danske hospitaler skal højnes.3,4
Der var overraskende mange aktører involveret i klargøring og servering af måltiderne. Der var faggruppespecifikke opgaver, men
TFDS 8–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
svært at afgøre, hvem der havde
overblikket og fik koordineret i for-
ikke andre tog over.
Der var en udbredt praksis i, at
For at illustrere nogle af de cen-
Et nyt kostsystem, der giver mulighed for at patienter kan få billeder af mad og drikkeudvalget og
trale fund fra undersøgelsen blev
selv bestille, afprøves i et pilotpro-
hold til den enkelte patient. Når
patienterne indtog deres måltider
der produceret to animationsfilm.
jekt. Systemet giver ligeledes mulig-
flere aktører havde delopgaver, som
på stuerne i sengene. Denne praksis
For at give de centrale aktører en
hed for mere præcise udregninger
blev løst uafhængigt af hinanden,
blev accepteret, måske ud fra man-
stemme blev der produceret fire vi-
af faktisk indtaget energi og efter-
var ansvaret svært placerbart. Ingen
traet om at »vi har travlt« og derfor
deofilm, hvor to patienter og to
følgende registrering.
eller dårlig koordinering imellem de
ikke har tid til at gøre det behage-
medarbejdere uafhængigt at hinan-
forskellige personalegrupper frem-
ligt for patienterne. Når patienterne
den udtalte sig om deres oplevelser
hæves i litteraturen som en barriere
så, at dette var praksis, affandt de
og erfaringer i forhold til området.
for en effektiv ernæringsindsats3,
fleste sig med denne.
Der afholdes nu årligt en temadag
og spørgsmålet er, om der ikke er
Flere opholdsrum var ikke indby-
for at holde fokus på området.
behov for at nytænke ernæringsind-
dende til at indtage måltider i. Både
satsen på sygehusene?
personalet og patienterne blev ofte
næringsteams og ressourcepersoner
Det er i hvert fald tydeligt, at af-
forstyrrede, og det kunne skyldes
i forhold til ernæring, og der er af-
delingens kultur og holdning til op-
blodprøvetagning, stuegang m.v.,
holdt møder, hvor disses behov for
gaven havde stor betydning for
og disse opgaver gik altid forud for
støtte til opgaven er afdækket, lige-
hvordan opgaven blev løst.
måltidet, hvilket ses i andre under-
som der nu afholdes to erfamøder
søgelser
Mange opgaver
Undersøgelsen viste også, at der var
mange opgaver knyttet til at klar-
også.1
Der er skabt et overblik over er-
årligt.
For at styrke fokus på patienter
Det videre arbejde
Rapporten og dets anbefalinger blev
og de pårørendes perspektiv deltager der nu en patientrepræsentant i
Ledelsesmæssige
implikationer
Målet var en revitalisering af området, og derfor er de igangsatte indsatser tilpasset til at forbedre den
eksisterende organisering, og hvordan denne fungerer. Der har ikke
været tale om et projekt med afgrænset tidshorisont og finansiering, men derimod snarere en proces som forsætter for kontinuerligt
at arbejde hen mod visionen om
»Patienten først – sammen tager vi
hånd om din ernæring«.
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 8–2017
47

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm