eTFDS 8-2017 net - Side 5og kommunerne. Den hedder »En-
komme tættere på borgerne. De
hed for tværsektorielt samar-
mennesker, der bliver syge, skal
bejde« og bliver en vigtig brik i
have hjælp med det, der betyder
Sygehus Lillebælts arbejde med at
noget for dem. Og de skal have
løfte populationsansvaret de kom-
det, så de ikke skal ligge og køre
mende år.
50 eller 100 kilometer, hver gang
Derudover har vi igangsat en
de har behov for hjælp. Jeg tror, at
række konkrete initiativer. Vi har
vi fremover som sygehus vil
eksempelvis et udekørende geria-
komme til at levere en del af vores
triteam med stuegang i hjemmet,
specialiserede ydelser i eksempel-
og vi har opfølgning på patienter
vis de kommunale sundhedshuse
med hoftefraktur og screening for
eller i nye mini-ambulatorier rundt
komplikationer, inden det bliver
omkring i nærområderne.
behandlingskrævende. Til januar
Som sygehus kan vi bidrage til
starter vi op med et udekørende
opgaveløsningen med eksempel-
røntgenteam, der tager rundt til
vis hurtig diagnosticering og
plejehjem og bosteder, så svæk-
igangsætning af behandling,
kede og belastede borgere ikke
håndtering af akut sygdom eller
behøver tage på sygehuset for at
ekspertviden og rådgivning til vo-
blive røntgenfotograferet.
res kolleger i kommuner og praksis.
Sidstnævnte er en patientgruppe, der ellers skulle bruge urimeligt mange kræfter og en hel
Tværsektorielt samarbejde
På Sygehus Lillebælt er vi allerede
i fuld gang med at ruste os til de
mange fælles opgaver, der venter.
Derfor har vi netop oprettet en
særlig enhed dedikeret til at sikre
overblik og kontinuitet i samarbejdet med de praktiserende læger
4
TFDS 8–2017 · S Y N S P U N K T
dag for at komme på sygehuset
for at få ordnet noget, der reelt
kun tager 20 minutter. Det giver
meget bedre mening, at vi i stedet
som sygehus kommer til dem, og
bonussen er, at det set i et samfundsøkonomisk perspektiv også
er langt mere rentabelt.
Midt i paradigmeskifte
Det, der har drevet os på sygehusene de seneste ti år, har været, at
vi hele tiden skulle gøre mere, og
så har vi fået flere ressourcer stillet til rådighed. Men nu står vi
midt i et paradigmeskifte, hvor vi
siger, at nu skal vi gøre »det rigtige«. Og det rigtige er ikke længere at gøre mere – det rigtige er i
stedet at få fokus på det enkelte
menneske og det enkelte menneskes behov for hjælp.
Vi på sygehusene skal stille vores viden til rådighed og hjælpe
med at sikre, at et menneske med
kronisk sygdom stadig kan have
en høj livskvalitet, og at mennesker med en sygdom, der kan behandles, får mulighed for at
komme tilbage til det liv, de havde
før. Der kan vi gøre mange ting
meget bedre, end vi gør i dag, vi
skal bare i gang med at tænke
tankerne.
Med det nye paradigmeskift har
vi rigtig mange muligheder for at
indrette et sundhedsvæsen, som
er på patienternes præmisser frem
for systemets præmisser. Og lykkes vi med det, er vi nået langt.
Kommuner og praktiserende
læger skal med
Kommuner og praktiserende læger skal selvfølgelig også være
med til at løfte opgaven. Hvis man
spørger borgerne om sundhedsvæsenet, tænker de hovedsagelig
på egen læge, som den der hjælper med at løse sundhedsopgaven. Og jeg tror, at de praktiserende læger – med bistand og
støtte fra os og vores specialiserede viden – vil komme til at løfte
endnu flere opgaver i fremtiden.
På samme måde ligger der en
stor opgave hos kommunerne. De
har mange interesser i, at sundheden blandt borgerne løftes, for
det er dyrt, når folk bliver syge.
Det er kommunerne, der har den
primære opgave omkring forebyggelse, og der skal de til at skrue
en lille smule op for ambitionerne.
Her vil det allervigtigste, de kan
kigge på, være at undgå, at der
kommer nye rygere ind i populationen. Det vil være en kæmpe gevinst for os alle, hvis det kunne
lykkes at få skabt de første røgfrie
generationer.
Pointen med det hele er, at vi

cialiserede sygehusydelser –
Om forfatteren
Mads Koch Hansen
Lægelig direktør på Sygehus Lillebælt, der består
af sygehusene i Kolding, Middelfart og Vejle.
Uddannet læge fra Aarhus Universitet i 1997 og
speciallæge i anæstesi i 2005. Lægelig direktør på
Sygehus Lillebælt fra august 2015. Tidligere formand for Lægeforeningen gennem fem år. Har
markeret sig som én af landets stærkeste sundhedskommunikatører og har gennem en årrække
været med til at sætte dagsordenen i sundhedsvæsenet.
Mads.Koch.Hansen@rsyd.dk
skal bruge de ressourcer, vi alle-
kommuner. Det er ikke der, vi er.
rede har, bedst muligt, så flest
Hvis vi sammentænker alle de res-
mulige borgere får mest mulig
sourcer, vi som sygehuse, kom-
sundhed for pengene.
muner og praktiserende læger har
tilsammen, er der efter min me-
Ikke brug for
store omstruktureringer
Jeg tror ikke, at vi skal starte med
store omstruktureringer og omorganiseringer som eksempelvis
sammenlægning af regioner og
ning masser af muligheder for at
give borgerne et godt sundhedsvæsen og hjælpe dem med både
sygdom og forebyggelse. Tilsammen har vi faktisk rigtig mange
ressourcer til rådighed, og jeg er
S Y N S P U N K T · TFDS 8–2017
5

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm