eTFDS 8-2017 net - Side 50Status for farmaceutordination i
primærsektoren uden for Danmark
Figur 1
Linda Aagaard Thomsen
og Charlotte Rossing
for presset fra en stadig stigende
ældrepopulation kombineret med
ønsket om at øge tilgængeligheden
til lægemidler for
patienter.2
Farmaceuter besidder lægemid-
Central guideline
for ordination
Forudgående samarbejde
med læge
Central guideline eller lokal
protokol for ordination
Farmaceutordination
Farmaceutordination kan øge patientens tilgængelighed til medicin,
forbedre den medicinske behandling og reducere presset på læger.
Af Bjarke Abrahamsen,
Uden forudgående
samarbejde med læge
informeres derfor om ordinationen
hvor ordinationen følger fastlagte
samt krav til dokumentation og
efterfølgende. Farmaceutordination
protokoller for udvalgte sygdomme.
feedback mellem parterne. Placerin-
kan være opstart af ny behandling,
Graden af selvstændighed i far-
gen af ansvar varierer fra land til
med en sundhedsprofessionel be-
men vil typisk foregå i situationer,
maceutens ordination bestemmes af
land og er enten delt eller tilfalder
handler med ordinationsret (figur 1).
hvor patientens læge ikke er tilgæn-
kompetencer og lokale aftaler. En
den ordinerende behandler.
gelig og være relatereret til en eksi-
samarbejdsaftale om en patient kan
sterende behandling.
for eksempel omhandle behandlin-
partment of Health, UK, betinget af
om ordinationen
ikke
forudsætter3
forudsætter4
eller
et samarbejde
En udvidelse af ordinationsretten fra
delfaglige kompetencer og kan med
hovedsageligt at omfatte læger til at
den rette støtte, erfaring og uddan-
Model 1: Uafhængig farmaceutordi-
omfatte andre sundhedsfaglige per-
nelse anvende disse kompetencer til
nation (forudsætter ikke et samar-
soner, herunder farmaceuter i den
også at inkludere ordination af læ-
bejde med læge)
Model 2: Farmaceutordination base-
og hyperkolesterolæmi. Den ordine-
primære sundhedssektor, eksisterer
gemidler. Ordinationsretten kan i
Farmaceuten kan uden forudgående
ret på samarbejde med læge
rende behandler har initieret en be-
I denne statusar-
enkelte lande ikke blot opnås af far-
aftale med en læge diagnosticere,
(afhængig ordination)
handling, som farmaceuten monito-
tikel vil vi beskrive baggrunden for
maceuter, men også af eksempelvis
ordinere og monitorere receptplig-
Farmaceutordination efter forudgå-
rerer og justerer.
farmaceutordination, de overord-
sygeplejersker, optikere, fysiotera-
tige lægemidler inden for deres
ende aftale med en ordinerende
kompetenceområde. Ansvaret for
læge er den mest anvendte model.
overordnet beskrive hvilke syg-
Canada
den pågældende behandling påhvi-
For de forskellige lande er der be-
domme/lægemidler/patienter, der
I Canada fastsætter de ti provinser
ler farmaceuten.
skrevet en række variationer, men
kan inkluderes, beslutningskriterier
og tre territorier selv de lovgiv-
ofte er modellen enten baseret på
for ordination, roller og ansvar mel-
ningsmæssige rammer for farma-
ikke patientens behov for at blive
lokale samarbejdsaftaler for en be-
lem den ordinerende behandler og
ceutordination, og der er forskel på,
tilset af en læge, og patientens læge
stemt patient eller mere overordnet,
farmaceuten, tidsrum for aftalen
hvilke rettigheder farmaceuterne
i en række
lande.1
nede modeller, anvendelse samt en-
peuter og
ortopædist.2
kelte erfaringer.
Den væsentligste årsag for inddragelse af andre faggrupper end
læger ved ordination har været et
politisk ønske om at aflaste lægerne
50
To modeller for
farmaceutordination
Der er overordnet to modeller for
farmaceutordination defineret af De-
TFDS 8–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Farmaceutordination erstatter
gen af hypertension, astma, smerter
Farmaceutordination
i fire udvalgte lande
Gennemgangen af nedenstående
fire lande er valgt på baggrund af
udbredelsen af farmaceutordination
i disse lande.
Ordination efter protokol vil
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 8–2017
51

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm