eTFDS 8-2017 net - Side 55hængig farmaceutordination ses of-
Storbritannien
ceuter certificeret til at kunne ordi-
tiativ ved mindre alvorlige eller
test som en del af det, der defineres
Lovgivning for farmaceutordination
nere.
kortvarige lidelser eller tage vare
som »Collaborative Drug Therapy
gælder for hele Storbritannien og er
på en lægebehandling med re-
Management (CDTM)«. CDTM inde-
baseret på afhængig og uafhængig
ceptpligtig medicin i samarbejde
bærer, at der indgås et partnerskab
ordination. Ved uafhængig ordina-
med en ordinerende behandler
mellem en eller flere læger og kvali-
tion (independent prescribing) kan
(comprehensive drug therapy ma-
ficerede kliniske farmaceuter. 48
farmaceuten diagnosticere, starte
nagement). Muligheden er god-
stater har vedtaget lovgivning om
farmakologisk behandling, følge op
kendt i fem provinser.
CDTM.
på behandlingen og er derved an-
4. Provinsen Alberta er eneste pro-
Farmaceuten arbejder under en
svarlig for behandlingens videre for-
vins, som giver mulighed for helt
lokal »scope of practice«, der angi-
løb herunder monitorering, juste-
uafhængigt at ordinere lægemid-
ver hvad han eller hun har lov til.
ring og seponering.4
ler og at ændre i en ordination
Der arbejdes efter definerede proto-
uden forudgående samarbejde
koller eller guidelines, som er god-
tekarsygdom såsom hypertension
med en ordinerende behandler.
kendt af den ordinerende behandler,
og hyperkolesterolæmi de sygdoms-
5. B
estille og fortolke laboratorie-
som har givet farmaceuten tilladelse
områder, hvor farmaceuten oftest
prøver samt opnå tilladelse til at
til at ordinere. Protokollerne udar-
ordinerede uafhængigt. Afhængig
foretage injektioner. Alt afhæn-
bejdes af den enkelte organisation
farmaceutordination (supplemen-
gigt af ydelsen er den godkendt i
og tillader farmaceuten at tage an-
tary prescribing) er baseret på part-
varierende grad i ni provinser.
svar for at evaluere patienter, be-
nerskab med en uafhængig behand-
stille laboratorieprøver, administrere
ler om en patientrettet behandlings-
USA
medicin samt ordinere, monitorere,
plan.9
Den føderale lovgivning i USA tilgo-
justere og seponere en lægemiddel-
deser fortrinsvis farmaceutordina-
behandling.
For perioden 2004-2007 var hjer-
New Zealand
tion uden forudgående kontakt med
CDTM-aftaler kan omhandle be-
en læge og dækker blandt andet Ve-
handling med nødprævention, anti-
lande, som har givet farmaceuter
teran Affairs, US Army, og Indian
koagulationsmidler, vacciner, eller
mulighed for i et samarbejde med
Health Service, hvor brugen af far-
behandling af astma, hypertension,
læge og patient at ordinere, monito-
dyslipidemi, diabetes, depression,
rere og følge op på en medicinsk
maceutordination er
omfattende.7
Statslig lovgivning tilgodeser af-
rygning eller
influenza.8
hængig farmaceutordination. Af54
TFDS 8–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
New Zealand er et af de seneste
behandling.10 Udbredelsen er fortsat begrænset med kun 18 farma-
Få erfaringer
med farmaceutordination
Rapporterede erfaringer for brugen
af farmaceutordination er fortsat
få. Nedenfor er enkelte resultater
beskrevet, som hovedsageligt omhandler klinisk effekt. Der mangler
studier, som samlet ser på implementering, kliniske effekter og omkostninger.
Ses der på kliniske mål, er behandlingen af hypertension og hyperkolesterolæmi eksempler, hvor
der er benyttet farmaceutordination. En række randomiserede kliniske studier (RCT) fra Canada viser,
at både i behandlingen af hypertension og hyperkolesterolæmi var
brugen af uafhængig farmaceutisk
ordination signifikant bedre end
standardbehandling til at nå kliniske behandlingsmål for begge lidelser.11
Den samfundsmæssige økonomiske gevinst er i et enkelt cost-effectiveness-studie analyseret. Resultatet viser, at for hypertension
kan farmaceutisk kontrol (interven-

3. Initiere en behandling på eget ini-
Om forfatterne
Bjarke Abrahamsen
Farmaceut (2002), ph.d. (2008). Arbejder med
forskning og udvikling inden for apotekspraksis på
Pharmakon med fokus på sikkerhed og kvalitet i
medicineringen hos patienter og i organisationer.
Mail bja@pharmakon.dk
Charlotte Rossing
Cand.pharm. (1998), ph.d. (2003). Udviklingschef,
Forskning og Udvikling, Pharmakon. Pharmakons
afdeling for forskning og udvikling arbejder med
forskning og udvikling inden for apotekspraksis
med fokus på sikkerhed og kvalitet i medicineringen hos patienter og i organisationer.
Linda Aagaard Thomsen
Cand.pharm. (2000), ph.d. (2009). Arbejder som
dokumentationschef hos Kræftens Bekæmpelse
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 8–2017
55

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm