eTFDS 8-2017 net - Side 57tion) kombineret med farmaceutor-
sterol. Kontrolgruppen som blev
kompetencer og samtidig aflaste
dination føre til lavere blodtryk og
vejledt af sygeplejersker, men uden
lægerne.
derved færre hjerteanfald, hvilket
ordination og justering af medicin
Under den nuværende lovgiv-
resulterer i 0,4 ekstra kvalitetsjuste-
viste, at under en tredjedel levede
ning er en rammedelegation læ-
rede leveår (QALY) og en besparelse
op til behandlingsmålene.13,14
gens mulighed for overdrage be-
på 6.384 canadiske dollar pr. person.12
Kan også benyttes
i primærklinikker
Farmaceutordination kan også benyttes i primærklinikker. I Storbritannien udførte farmaceuter tilknyttet smerteklinikker en intervention,
hvor medicingennemgang blev
kombineret med ordination. Resultaterne fra et RCT viste, at næsten
halvdelen af patienterne i interventionsgruppen oplevede en forbedring i deres smertebehandling. For
kontrolgruppen, der modtog standardbehandling, opnåede knap en
tredjedel en forbedring på 31,3 procent.
Et canadisk RCT udført på en
forebyggelsesklinik for hjertepatienter viste, at vejledning kombineret med farmaceutordination resulterede i at knap halvdelen af patienterne levede op til kliniske behandlingsmål for både blodtryk og kole56
Et større review har samlet data
handling med udvalgte lægemidler
for brugen af farmaceuter ved ordi-
til andre.16 Omstændighederne for
nation. Resultaterne er hovedsage-
delegationen beskrives nøje i en in-
ligt fra Storbritannien og viser, at
struks og anvendes især på hospi-
befolkningen og patienterne gene-
taler, plejehjem og i kommunalt
relt er tilfredse med ydelsen, den
regi, hvor for eksempel sygeplejer-
øgede adgang til medicinsk be-
sker har mulighed for at måle blod-
handling og samtidig muligheden
sukker og anvende laksantia eller
for at styrke deres relation til apo­
svagt smertestillende. På apoteket
teket. Både den generelle befolk-
er tilbud om vaccination et eksem-
ning og patienter anså fortsat diag-
pel på en rammedelegation, hvor
nosticering som en del af lægens
en læge har uddelegeret opgaven
rolle.
15
Hvad er mulighederne
i Danmark?
Siden en række faggrupper i Storbritannien som beskrevet ovenfor
fik mulighed for at opnå forskellige
former for ordinationsret, har debatten om lignende tiltag i Danmark taget fart. Fra både fagorganisationer og politiske partier har
der de seneste år været indlæg. Debatten har været præget af ønsket
om at udnytte alle faggruppers
TFDS 8–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
til apoteket.17
Kræver kulturel forandring
Status over brugen af farmaceutordination viser, at farmaceuten kan
monitorere, følge op og justere en
behandling med gode resultater for
kliniske behandlingsmål. Farmaceutordination er generelt modtaget
positivt, men kræver en kulturel
forandring for både borgere, læger
og farmaceuter.5
Udover de omtalte lande i denne
statusartikel er der en række lande,
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 8–2017
57

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm