Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 10Ledelsesprogram
i kommuner og regioner
Som led i det samlede kvalitetsprogram for sundhedsvæsenet blev der
igangsat et nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i kommuner og regioner. Ledelsesprogrammet skal bidrage til at skabe det ledelsesfokus, der er nødvendigt for,
at kvaliteten kontinuerligt forbedres, og at etablere en forbedringskultur, som bygger på udvikling af
kvalitet med systematisk brug af
PDSA-cirklen (Plan-Do-Study-Act).
Ledelsesprogrammet skal samtidig medvirke til at understøtte omstillingen i sundhedsvæsenet frem
mod mere resultat- og effektorientering i styringen af sundhedsvæsenet, herunder eksempelvis værdibaseret styring, så ledere i højere grad
tager ansvar for værdiskabelsen i
hele patientens forløb og på tværs
af enheder og sektorgrænser.
Ledelsesprogrammet skal med sit
fokus på datadrevent forbedringsarbejde bygge videre på forbedringsmetoder, der allerede anvendes i
det danske sundhedsvæsen, for eksempel Model for Improvement,
Lean og Six Sigma.
10
TFDS 1–2019 · S Y N S P U N K T
Deltagere skal
være spydspidser
I 2017 blev hold 1 med 40 deltagere
gennemført, og i 2018 gennemførtes endnu et forløb for 40 ledere af
ledere fra regioner og kommuner.
Det er besluttet at lave endnu en
runde i 2019, mens der afventer en
beslutning om en runde i 2020. Ambitionen er, at deltagerne efter forløbet agerer som spydspidser for
udbredelsen af kvalitetsprogrammet
i dagligdagen på sygehuse og i
kommuner.
Det er godt, at de centrale parter
på den måde viser både fælles vilje
og retning i forhold til at styrke ledelse i sundhedsvæsenet som en
del af kvalitetsprogrammet. Som et
pilotprojekt for en fælles indsats er
det godt, at alle parter er sammen
om dette initiativ. Parterne har da
også fulgt forløbet meget tæt. Det
nationale lederprogram kan med
antallet af deltagere per år imødekomme en mindre andel af behovet
for lederuddannelse og -træning.
fælles national ramme for forventningerne til de reelle lederkompetencer for ledere i sundhedsvæsenet
på forskellige niveauer. Rammen må
tage udgangspunkt i de særlige forhold, der karakteriserer ledelsesopgaven i et sundhedsvæsen. Vi vil
med en national ramme stille krav
til alle typer af lederuddannelser om
de kompetencer, der tager udgangspunkt i de udfordringer, som lederne reelt møder i dagligdagen i
sundhedsvæsenet.
Der er mange gode overvejelser i
det nationale ledelsesprogram, men
lederprogrammet er designet til ledere af ledere, og der er behov for
ledelsesuddannelse og -træning på
mange forskellige niveauer med fokus på kompleksiteten i sundhedsvæsenet, motivation af fagprofessionelle, ledelse og sammenhæng på
tværs i sundhedsvæsenet.
Vi foreslår, at der skabes en fælles ramme for uddannelse af ledere
i sundhedsvæsenet baseret på følgende:
•F
orventninger til lederkompeten-
Behov for fælles
national ramme
Der er behov for at få etableret en
cer på forskellige lederniveauer
skal fastlægges
• Fælles faglig ramme og indhold for

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm