Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 15Fra siloledelse til klyngeledelse
i sundhedsvæsenet
Det er afgørende for at skabe sammenhæng i sundhedsvæsenet, at de
nuværende siloledelser erstattes af fælles klyngeledelser.
Her beskriver forfatterne, hvordan klyngeledelserne kan opbygges.
Af Kjeld Møller Pedersen, Frede
ler direkte modarbejder hinanden,
Formålet med denne artikel er at
Olsen og Leif Vestergaard Pedersen
går det galt for patienterne og for
beskrive de ledelsesmæssige udfor-
sundhedsvæsenets effektivitet.
dringer og de ændringer, som afle-
 
Derfor har der i årevis været intesamordning1,
des af det vedvarende krav om
Sundhedsvæsenet består af siloer:
resse for bedre
Faglige siloer, organisatoriske siloer
koordinering, sammenhængende
sundhedsklynger og dermed også
og geografiske siloer. Det kan og
patientforløb m.m., og der har væ-
spørgsmålet om ledelse af sund-
skal vi ikke ændre på, for det er
ret mange løsningsforslag2: Forløbs-
hedsklynger (af nogle omtalt som
denne opdeling, der kan sikre en
koordinatorer, følge-hjem-ordnin-
sundhedsfællesskaber).
høj produktivitet og høj faglighed
ger, kontaktpersonordningen og pa-
inde i siloen.
tientens team. Og vi har stadigvæk
Men vi skal sikre, at siloerne ar-
bedre
udfordringer med at skabe sammen-
bejder sammen, når der er behov
hæng både inden for sygehuset og
for det, for alle ved, at patienterne
tværsektorielt.
oftest har brug for hjælp fra forskel-
Spørgsmålet er, om vi har grebet
lige siloer. Når siloerne spiller sam-
det forkert an. Dette var baggrun-
men, går det bedre for patienterne.
den for vores forslag om sund-
Når siloerne ignorerer hinanden el-
hedsklynger i foråret 2018 3.
bedre sammenhæng og ideen om
 
Fokus på høj produktivitet
I en del år har vi på sygehusene haft
fokus på at få afdelingsledelser (eller siloer) til at fungere og haft fokus på, at afdelingsledelserne sikrede høj produktivitet i de enkelte
afdelinger. Mange gange blev det
måske overset, at høj produktivitet
T E M A · TFDS 1–2019
15

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm