Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 19til eksempelvis alvorligt syge lunge-
geledelse skal bestå af tre personer:
delser i 90’erne, vil der helt sikkert
kræftpatienter, mens den kommu-
Én med baggrund som praktise-
også være modstand mod klyngele-
nale serviceniveaulogik har en be-
rende læge/almen medicin, én med
delsen. Men som for 20-30 år siden
grænsning styret af en »maksimum
baggrund i den kommunale hjem-
bliver modstanden mindre og aner-
for indsatsen til den type
mesygepleje og én med baggrund i
kendelsen nemmere, når lederne
problemer«-logik, som kan give an-
hospitalsledelse.
har konkret indsigt og erfaring med
ledning til en lægefagligt utilstræk-
Denne konkrete faglige og drifts-
de enkelte dele af sundhedsvæse-
kelig behandling med risiko for gen-
mæssige baggrund er efter vores
net, som muliggør en faglig dialog
indlæggelser eller tabte færdigheder
opfattelse afgørende for, at en sund-
og forståelse for de – eventuelt kon-
for patienten.
hedsfaglig/driftsmæssig forståelses-
kurrerende – rationaler, der er i spil,
ramme ikke skal blive præget af kik-
når der skal udøves ledelse.
Der kan desværre nemt gives andre lignende eksempler på kollisio-
kertsyn eller blinde pletter og blive
ner i ledelseslogikker mellem syge-
så dominerende, at den skaber inef-
hedsklyngeledelserne naturligvis
huse, kommuner og praktiserende
fektive løsninger for den samlede
have eller hurtigt få en klassisk le-
læger.
indsats.
delsesuddannelse suppleret med en
Når vi skal have sundhedsvæse-
Tre superdygtige, generelle le-
Ud over erfaringerne skal sund-
bred uddannelse i sygdoms- og
net til at fungere bedre som et sam-
dere vil næppe få succes fra dag ét.
symptomepidemiologi i et optage-
menhængende sundhedsvæsen, der
Der vil være modstand i almen prak-
område og muligheder for at udøve
betjener en befolkning i et bestemt
sis, i kommunerne og på hospita-
forebyggelse.
område, er det nødvendigt at kræve
lerne. Klyngeledelsen skal krydse
forståelse, respekt og nøje empirisk
faglige grænser, sektorgrænser samt
stå, hvad ledelse på tværs går ud
funderet, konkret faglig indsigt i,
kulturelle og organisatoriske græn-
på, blandt andet netværksledelse
hvad der foregår i alle sundhedssi-
ser. Klyngeledelsen skal i betydelig
og relationsledelse. Det bør som
loer. Både dem på sygehuset og
grad være baseret på netværksle-
minimum indebære, at de tre ledel-
dem ude i det samfund, sygehuset
delse4
sespersoner i praksis bevarer kon-
betjener.
ikke primært på den hierarkiske le-
takten med det daglige direkte ar-
delsesopfattelse.2,7
bejde, herunder opholder sig i al-
 
Tredelt
sundhedsklyngeledelse
Dette forhold er baggrunden for, at
vi har foreslået, at en sundhedsklyn-
og relationel ledelse
5,6
og
 
Der vil være modstand
Ligesom der var modstand mod de
nye hospitalsledelser og afdelingsle-
Men vigtigst af alt er det at for-
men praksis, kommunens sundhedsafdeling/hjemmesygeplejen
og på én eller flere sygehusafdelinger (som minimum en medicinsk/
T E M A · TFDS 1–2019
19

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm