Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 20geriatrisk afdeling og en ortopædkirurgisk afdeling).
Det vil også indebære, at man
reagere agilt afhængig af, hvad
gode sammenhængende og tidsop-
situationen fordrer.
timerede patientforløb, herunder en
 
optimering af opgavefordelingen
indimellem følger i patienternes fod-
Flere har udtrykt tvivl om, hvorvidt
mellem sundhedsvæsenets parter
spor, så man direkte får indblik i,
almen praksis vil kunne indgå i et
(LEON-princippet). Der er tre hoved-
hvordan sundhedsvæsenet hænger
samlet sundhedsvæsen med forplig-
opgaver: 2
sammen for patienten. Al erfaring
tende gensidige samordningsaftaler,
1.Den organisatoriske opgave, som
tilsiger, at det konkrete kendskab til
og om der kan udpeges en kompe-
eksempelvis omfatter koordina-
hinandens opgaver og hverdag er
tent leder med baggrund fra almen
tion/samarbejde, kommunikation
altafgørende.
praksis til måske 21 sundhedsklyn-
og opgavefordeling.
ger. Vores vurdering er, at der med
 
Tre komponenter
i ledelsesopgaven
Overordnet består ledelsesopgaven
af tre indbyrdes afhængige og overlappende komponenter:8
1.At se opgaven og forstå behovet
for sammenhæng, fordi ingen på
forhånd har hele billedet af patienternes forløb.
2.At etablere rammer for samarbejde, fordi der er brug for systematiske, robuste forbindelser
mellem arbejdsprocesser, funktioner og enheder.
3.At styrke professionelle relationer på tværs i form af relationsopbygning, fordi der er brug for
klare, professionelle relationer
for at kunne opbygge og vedligeholde samarbejde på tværs og
20
TFDS 1–2019 · T E M A
2.Den sundhedsfaglige opgave,
den hastige etablering af prak-
som fokuserer på hvilke evidens-
sisklynger rundt i landet er skabt et
baserede indsatser og ydelser,
godt grundlag for, at praksis kan
der skal præsenteres over for
løfte sin del af en samlet ledelse.
patienten og hvordan.
Der vil også være udfordringer
3.Den styrings- og ledelsesmæs-
for de kommunale sundhedsledelser
sige opgave, der drejer sig om,
og sygehusledelser. Ikke blot skal
hvordan de gode hensigter sæt-
de væk fra silotænkningen, de skal
tes i værk, altså at omsætte de
også systematisk medtænke koordi-
beslutninger, der træffes, til dag-
nation i forhold til de øvrige to par-
lig praksis.
ter og vænne sig til at medtænke
 
klyngeledelsen. Og de kan ikke blot
Konklusionerne på en gennemgang
gå ud fra, at klyngeledelsen løser
af den videnskabelige litteratur om
koordinationsproblemerne, men
ledelse af samarbejde på tværs af
selv involvere sig aktivt.
sektorer i sundhedsvæsenet er, at
 
Sammenhængende
patientforløb
Koger vi klyngeledelsesopgaven ind
til kernen, går den på at sikre det
der er større viden om barrierer og
udfordringer end om praktiske erfaringer og anvisninger. Der er med
andre ord tale om et understuderet
område.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm