Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 24cent af de ressourcer, der i øvrigt
gruppe, som bør mødes med pas-
anvendes til befolkningen på sund-
sende mellemrum, fordi ledelsesop-
hedsområdet i klyngens område.
gaven også handler om at skabe og
Det vil sige 1-2 procent af de
udbygge en fælles bevidsthed om
midler, der anvendes til sygehuse,
ansvaret for helheden og at skabe
1-2 procent af de midler, der anven-
en fælles kultur, der kan sikre, at
des til kommunernes sundhedsom-
nye problemer ikke altid skal løses
råde, og 1-2 procent af de midler,
med flere regler.
der anvendes til områdets praktise-
Det vil være naturligt, at der
rende læger, speciallæger m.v. Res-
etableres forskellige fora med dele
sourcerne skal anvendes til at
af funktionsledergruppen, som kan
fremme et integreret sundhedsvæ-
drøfte udvalgte problemstillinger og
sen og til at gennemføre de omlæg-
fastlægge fælles rammer og mål.
ninger, der er meget nødvendige for
Hele mellemrummet mellem almen
et fremtidssikret sundhedsvæsen,
praksis og hospitalet på det diagno-
eksempelvis færre ambulante kon-
stiske område kunne for eksempel
troller på en fagligt forsvarlig måde,
være et emne for et forum, hvor re-
færre unødvendige genindlæggelser
levante diagnostikere på hospitalet
og færre dobbeltfunktioner.
og praktiserende læger kan sikre et
mere effektivt samspil på det diag-
 
Fælles kultur
hos funktionsledere
Funktionslederne i et sundhedsfællesskab er blandt andet de praktiserende læger, der er i spidsen for regionens praksisklynger, ledere af
den kommunale hjemmesygepleje
og tilsvarende funktioner i kommunen samt afdelingsledelser på hospitalet.
Det vil ofte være en meget stor
24
TFDS 1–2019 · T E M A
nostiske felt.
Tilsvarende er hele patientens
vej fra akutafdeling over specialiseret afdeling til rehabilitering og
hjemmepleje en fast udfordring,
som skal være i fokus både af driftsmæssige grunde, og fordi hele systemet bør være fælles om at sikre,
at der ikke er overbelægning eller
overbelastning nogle steder.
 
Personale og daglige ledere
Lad os til sidst vende os mod personalet og de daglige ledere som eksempelvis afdelingssygeplejersker.
Målet er, at alle dele af sundhedsvæsenet spiller ubesværet sammen.
Det bør være lige så enkelt at få
hjemmesygeplejerskerne til at overtage det videre forløb for en patient,
som det ville være at få en anden
sygehusafdeling til at overtage det
videre forløb. Tilsvarende bør det
være lige så enkelt for en praktiserende læge at få en patient CT-scannet, som det er for en overlæge på
medicinsk afdeling.
Hvis det skal fungere sømløst og
effektivt, tror vi, at man skal være
forsigtige med at opbygge nye
strukturer med hjælpefunktioner,
der etableres for at slå bro mellem
for eksempel hospitalsafdeling og
kommune. De kompetencer, der her
kræves, skal være en naturlig del af
fag- og kulturforståelsen i de allerede eksisterende faggrupper og
hos de allerede ansatte. At opnå
dette er en ledelsesopgave.
 
Fælles uddannelse i Vejle
Som eksempel vil vi gerne fremhæve

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm