Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 28Det kan vi lære af kravene
til ledere i andre lande
England, Skotland, Canada og Australien har defineret nationale kompetence­
beskrivelser for ledere i sundhedsvæsenet. De udenlandske erfaringer kan
inspirere til udvikling af en fælles kompetenceramme for lederudviklingen i Danmark.
Af Mickael Bech og
fra hinanden på tværs af program-
kompetencerammerne for sund-
Lars Dahl Pedersen
mer, lægger alle de nationale kom-
hedsvæsenets ledere i fire udvalgte
petencerammer vægt på, at de sam-
lande og i forlængelse deraf argu-
Hvad er det, dygtige ledere i det
tidig er lokalt forankret i et stærkt
mentere for, at der er behov for en
danske sundhedsvæsen skal kunne?
samarbejde på tværs af fagprofessi-
fælles kompetenceramme som stra-
Hvordan skal vi sikre, at alle ledere
onerne i sundhedsvæsenet.
tegisk grundlag for lederudviklingen
erhverver de rette kompetencer?
Ledelse har betydning for perso-
Det er næppe tilfældigt, at kompe-
nalet i sundhedsvæsenet og deri-
tencerammer fra fire andre lande på
gennem betydning for patienterne
mange måder minder om hinanden
(Gilmartin and D’Aunno, 2007, Sfan-
og understreger de samme typer af
tou et al., 2017, West et al., 2002).
kompetencer.
Ledelse skal aktivere det fulde po-
Sundhedsvæsenerne i landene
tentiale af de mange engagerede,
deler en række fælles træk, og le-
højtspecialiserede og kompetente
derne står derfor også over for
medarbejdere. Ledelse og dermed
mange fælles udfordringer. Selvom
lederkompetencer er helt afgørende
anbefalingerne i de enkelte lande
for de mange udfordringer i sund-
hviler på den internationale ledel-
hedsvæsenet.
seslitteratur og henter inspiration
28
TFDS 1–2019 · T E M A
I det følgende vil vi beskrive
i det danske sundhedsvæsen.
Ledelse er afgørende
Ledelse er afgørende for et velfungerende sundhedsvæsen, og derfor
er det også vigtigt, at lederne har
de rette forudsætninger og kompetencer til at udøve ledelse. I tidsskriftet BMJ Leader skrev Lees & Armit (2018) med den provokerende
overskrift »Medical leadership: an
evidence-free zone?«, at vi skal udnytte den eksisterende vidensbase

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm