Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 30bedre og samtidig udbygge en
Sundhedsstyrelsen (2013). Med inspi-
Endelig er betydningen af leder-
større vidensbase om ledelse i sund-
ration fra USA, Storbritannien og Ca-
kompetencer anerkendt i det natio-
hedsvæsenet.
nada beskrev en arbejdsgruppe ned-
nale ledelsesprogram i sundheds-
Ledelseskommissionen har i de-
sat Sundhedsstyrelsen de syv læge-
væsenet, som var en del af kvali-
res anbefalinger angivet, at alle le-
roller, som forventes trænet som en
tetsprogrammet 2015-2018.
dere skal udvikle sig løbende (Ledel-
del af den lægefaglige videreuddan-
seskommissionen, 2018). Uddan-
nelse. Her defineres ledelse som:
nelse og træning af ledere er aner-

kendt som en nødvendig del af at
opøve ledelseskompetencer, og programmer for ledelsestræning bør
selvsagt bygge på systematisk viden
som alle andre typer af indsatser i
sundhedsvæsenet.
Syv lægeroller i Danmark
I Danmark anerkendes behovet for
ledelseskompetencer også i de syv
lægeroller, som er beskrevet af
!
Lægens rolle som leder/administrator/organisator omfatter personligt lederskab og ledelse af andre, organisering af arbejdet og
prioritering af tilgængelige ressourcer (administrativ ledelse)
samt faglig ledelse og strategisk
ledelse – udført i den individuelle
udøvelse af faget samt pa organisations- og samfundsniveau.
Sundhedsstyrelsen, 2013: 22
Links til udenlandske kompetencebeskrivelser
•E
ngland: https://www.leadershipacademy.nhs.uk
•S
kotland: https://www.nes.scot.nhs.uk/media/3399300/scottish_
leadership_qualities_framework_-_guidance_notes_july_2014_-_copy.pdf
• Canada: https://www.leadscanada.net
• Australien: https://www.heti.nsw.gov.au/education-and-training/
our-focus-areas/leadership-and-management/nsw-health-leadershipframework
30
TFDS 1–2019 · T E M A
Viden og erfaringer
fra andre lande
En række lande har gennem en årrække arbejdet med nationale lederprogrammer, hvor der defineres
kompetencebeskrivelser for ledere
på forskellige niveauer i sundhedsvæsenet, som danner rammen for
uddannelses- og træningsforløb
(Frich et al., 2015, Rosenman et al.,
2014, Sonnino, 2016). Der findes
ikke én opskrift for god ledelse,
men der eksisterer efterhånden en
del viden om hvilke typer af kompetencer, ledere på forskellige niveauer bør besidde (Careau et al.,
2014, Sonnino, 2016, Stefl, 2008,
Stoller, 2008).
I lande som England, Skotland,
Canada og Australien har man dannet nationale kompetencebeskrivelser for ledere i sundhedsvæsenet.
NHS England er umiddelbart den
mest udviklede nationale ramme,

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm