Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 31hvor man både har beskrevet gene-
professioner, discipliner, landsdele
cer, de skal være med til at udvikle.
relle lederkompetencer og kompe-
og sektorer. I alle de nationale ram-
Det giver desuden et grundlag for
tencerammer for lægelig og klinisk
mer understreges det, at der ikke er
at understøtte alle typer af uddan-
ledelse.
en fast opskrift på ledelse, men at
nelses- og træningsprogrammer for
der er flere gennemgående typer af
ledere i sundhedsvæsenet.
I midten af nullerne definerede
Canada en fælles kompetence-
kompetencer, som er nødvendige
ramme kaldet LEADS, som Austra-
for ledere i sundhedsvæsenet.
Alle de nationale rammer er
overordnede beskrivelser af kom-
lien sidenhen har ladet sig kraftigt
En fælles ramme giver den en-
inspirere af. Skotland har tidligere
kelte leder og aspiranter til leder-
ning, men samtidig rummer rig
ladet sig inspirere af arbejdet i NHS
stillinger muligheden for at identifi-
mulighed for opnå kompetencerne
England, men har nu defineret sin
cere egne styrker og ikke mindst
gennem forskellige uddannelses-
egen kompetenceramme.
områder, hvor der er behov for
og træningsforløb og ved systema-
kompetenceudvikling. Rammerne
tisk lederudvikling i egen organisa-
af disse kompetencebeskrivelser?
giver dermed et billede af forvent-
tion.
Hvad er formålet de nationale kom-
ningerne til lederne i sundhedsvæ-
petencebeskrivelser, og hvad inde-
senet, hvor ledere får et spejl for
velser bygger på omfattende litte-
holder de? Har vi behov for en sam-
deres egen udvikling som ledere, så
raturreviews, reviews af eksiste-
let beskrivelse af forventninger til
den enkelte leder kan reflektere
rende programmer, interviews med
grundlæggende ledelseskompeten-
over egen leder- og karriereudvik-
praktikere samt typisk en række
cer, som kan være retningsanvi-
ling.
workshops med en bred invitation
Kan Danmark lade sig inspirere
sende for ledelsestræningen på
For organisationer i sundheds-
tværs af professioner, discipliner og
væsenet får man en ramme for stra-
sektorer?
tegisk udvikling af ledere, specifice-
Et fælles sprog
for lederudvikling
Et af de primære formål med en national kompetenceramme for ledelse i sundhedsvæsenet er at
danne et fælles sprog for drøftelser
om lederudvikling på tværs af fag-
petencer, som giver en tydelig ret-
De nationale kompetencebeskri-
til relevante stakeholdere og eksperter.
Det understreges i alle landene,
ring og udvikling af karriereveje og
at rammens tilblivelse er sket i et
et grundlag for lederevalueringer
stærkt samarbejde med alle de rele-
og lederudviklingssamtaler.
vante organisationer, som repræsenterer de forskellige professioner
Pejling af kompetencer
En fælles ramme giver også udbydere af efter- og videreuddannelse
en klar pejling af hvilke kompeten-
i sundhedsvæsenet. Ud over at give
vigtige input er det naturligvis også
med at sikre en fælles opbakning
og retning.
T E M A · TFDS 1–2019
31

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm