Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 33
tencer i form af et Medical Leaders-
Om forfatterne
hip Competency Framework (MLCF)
og forventninger til klinisk ledelse i
Mickael Bech
form af et Clinical Leadership Com-
Professor, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse,
Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
petency Framework (CLCF).
Både MLCF og CLCF bygger på
fem fokusområder, som stort set er
sammenfaldende med kompetencerne i LEADS-rammen fra Canada
og Australien. De lægger således
vægt på evnerne til at udvikle egen
Lars Dahl Pedersen
lederrolle, engagere og samarbejde
Formand for Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet,
tidl. hospitalsdirektør
andre, opnå resultater, skabe forandringer og sætte retning.
I den generelle lederramme (LF)
lægges derudover vægt på ledernes
evne til at skabe visioner for organisationen, indgå i det samlede sundhedssystem, kunne omsætte visionerne til strategi og implementere
strategien.
Beskrivelser af forventninger
MLCF definerer kompetencer, som
trænes under præ- og postgraduat
uddannelse af læger. MLCF og CLCF
er grundige beskrivelser af forventningerne til udviklingen af lederkompetencer for kliniske ledere. I
MLCF defineres forskellige kompetenceniveauer, som forventes op-
nået på henholdsvis præ- og post-
færdigheder og lederadfærd. CLCF
graduat niveau, og forventningerne
danner dermed rammerne for stra-
til den fortsatte udvikling af disse
tegiske og individuelle tiltag med le-
kompetencer.
derudvikling, lederevalueringer og
I CLCF specificeres forventningerne til videreudvikling af lederkompetencerne for udøvende ledere
strategiske prioriteter i sundhedsvæsenet generelt.
Som læge vil man altså både un-
med konkrete operationaliseringer
der lægeuddannelsen og speciallæ-
til forventninger til ledernes kompe-
geuddannelsen træne lederkompe-
tencer i form af demonstreret viden,
tencer beskrevet i MLCF. Det følges
T E M A · TFDS 1–2019
33

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm