Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 4Savnes: National ramme for
lederuddannelser i sundhedsvæsenet
Der er behov for en fælles national ramme for forventningerne til
lederkompetencer i sundhedsvæsenet, så lederuddannelserne får
udgangspunkt i ledernes reelle udfordringer.
Af Mickael Bech, Lars Dahl Pedersen
fastlagt i lovgivning eller anden na-
ster får lov til at blomstre«. Det går
og Leif Vestergaard Pedersen
tional regulering. De er der fortsat,
ikke længere.
og de skal efterleves. Overholdelsen
af standarderne overvåges, og i sidSundhedsvæsenet skal levere den
ste ende er patienterne berettigede
bedste behandling til borgerne. Der-
til patienterstatning, hvis de ikke
for er der nationalt fastlagte krav til
har fået en behandling, der lever op
uddannelsen af sundhedsprofessio-
til erfaren specialiststandard.
nelle. Behandlinger skal leve op til
Hverken medarbejdere, samar-
den bedste faglige praksis, og Sund-
bejdsparter eller patienter er deri-
hedsstyrelsen fastlægger, hvor spe-
mod berettigede til erstatning, hvis
cialiserede behandlinger kan foregå.
de er udsat for ledere, der ikke be-
Medicinrådet sætter rammerne for,
sidder de nødvendige lederkompe-
hvilke behandlinger der tilbydes
tencer. Der er ikke nogen fælles
danske patienter.
ramme for, hvilke krav vi stiller til
Op mod 80 procent af de stan-
ledere i sundhedsvæsenet. Her er
darder, der tidligere indgik i akkre-
der ingen fælles standarder for le-
diteringen af offentlige sygehuse, er
derkompetencer, og de »1000 blom-
4
TFDS 1–2019 · S Y N S P U N K T
Nye ledere skal hjælpes
Vi skal hjælpe nye ledere med relevant introduktion til ledelsesopgaven, og vi skal efteruddanne alle ledere, så de til stadighed har de nødvendige kundskaber til fortsat at
kunne lykkes som ledere i et komplekst sundhedsvæsen, uanset hvilken ledelsesopgave de har.
Det er ofte undervurderet, hvor
kompleks ledelsesopgaven er på
sundhedsområdet. Med større og
færre sygehuse er organisationen i
sig selv blevet endnu mere kompleks både internt på sygehuset og i

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm