Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 40ler væsentlige krav til lederne (Ben-
søgelser på sundhedsområdet gene-
blot, at transformationsledelse øger
dix, Digmann, Jørgensen og Peder-
relt finder, at ledelsesadfærd hæn-
sundhedsprofessionelles motiva-
sen, 2017).
ger tæt sammen med produktivite-
tion, jobtilfredshed, organisations-
ten og kvaliteten af behandlingen
kultur og arbejdsindsats (Sfantou et
(Sfantou et al., 2017).
al., 2017; Bellé, 2012), men også en
Der er til gengæld mindre fokus
på, hvad ledelsesadfærden betyder
Studierne fokuserer bredt på le-
positiv sammenhæng mellem trans-
sourceudnyttelse. Effektiv ledelse i
delsesadfærd, så vi vil her se nær-
formationsledelse og lavere patient-
et moderne sundhedsvæsen kræver,
mere på de to mest fremtrædende
dødelighed (Heath, Johanson, and
at lederne formår at udvise leder-
former for ledelsesadfærd i form af
Blake, 2004; Wong, 2015).
skab og skabe opbakning til fælles
henholdsvis transformationsledelse
En af grundene til det kan være
indsatser rettet mod at skabe størst
og transaktionsledelse, som vi kort
medarbejdernes øgede omhyggelig-
mulig værdi for patienter og sam-
præsenterer sammen med resultater
hed i deres arbejde, eftersom forsk-
fund. Det er ikke nogen let opgave,
fra nogle af de stærkeste undersø-
ningen viser, at brugen af transfor-
for det kræver evner til at engagere
gelser. Vi vil derefter præsentere et
mationsledelse øger medarbejder-
sundhedsvæsenets ansatte til en
udpluk af resultaterne fra forsknin-
nes fokus på opgaveløsningen og
fælles indsats, som også indebærer
gen af andre typer af ledelsesad-
reducerer medarbejdernes fejlrate
villighed til at bidrage til forandring.
færd.
(Wong, 2015; Bellé, 2012).
for kvalitet, patientforhold og res-
Ledelseskommissionen har be-
Transformationsledelse handler
skrevet ledelse som det at skabe re-
om at kommunikere og fastholde en
fektive ledere ikke kun benytter sig
sultater gennem og sammen med
vision med det formål at skabe klar-
af transformationsledelse, men også
andre (Ledelseskommissionen,
hed om organisationens retning og
af transaktionsledelse. De vigtigste
2018), hvilket lægger op til, at le-
dermed opbakning og meningsfuld-
elementer i transaktionsledelse er
delse ikke alene handler om medar-
hed til organisationens mål. Forvent-
brugen af belønninger og sanktio-
bejdere og organisationer, men i
ningen er, at visioner motiverer ved
ner, som har til formål at gøre det
sidste ende også om at skabe resul-
at gøre det klart for medarbejderne,
fordelagtigt for medarbejderne at
tater for patienter og samfund.
hvordan deres arbejde bidrager til
øge deres arbejdsindsats i organisa-
målopnåelse og skaber værdi for pa-
tionen.
Betydningen
af ledelsesadfærd
Overordnet peger et nyligt oversigtsstudie på, at empiriske under40
TFDS 1–2019 · T E M A
Flere studier viser desuden, at ef-
tienterne og samfundet generelt.
Lavere patientdødelighed
International forskning finder ikke
Større patienttilfredshed
I den internationale forskning er der
fundet en positiv sammenhæng

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm