Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 44bredere vifte af ledelsesopgaver.
hvordan der udøves distribueret le-
positiv sammenhæng mellem distri-
delse på sundhedsområdet. Et stort
bueret ledelse og medarbejdernes
stribueret ledelse forstås som de-
empirisk studie har undersøgt be-
evaluering og vurdering af kvalite-
lingen af ledelsesopgaver med hen-
tydningen af distribueret ledelse i
ten af deres eget arbejde (Ajay,
blik på at påvirke organisationens
forbindelse med sammenlægningen
2016).
ressourcer, beslutninger og mål (Ja-
af hospitalerne i Viborg, Skive, Sil-
kobsen, Kjeldsen & Pallesen, 2016).
keborg og Hammel til Hospitalsen-
overens med resultater fra interna-
hed Midt (Jakobsen, Kjeldsen & Pal-
tionale undersøgelser af inddra-
lesen 2016).
gelse af medarbejdere i ledelsesop-
Inden for organisationen kan di-
Halvdelen bruger
distribueret ledelse
Forskningen viser, at sundhedsområdets ledere benytter sig af distribueret ledelse. I en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Ledelseskommissionen angav 50 procent af
de adspurgte ledere i sundhedsvæsenet, at de i høj grad benytter sig
af distribueret ledelse (Ledelseskommissionen, 2017).
Sundhedsområdet er dog det
område, hvor færrest ledere har angivet, at de benytter distribueret ledelse i høj grad sammenlignet med
ledere inden for andre fagområder i
det offentlige. Distribueret ledelse
anvendes altså stadig i meget forskelligt omfang i det offentlige og
relativt lidt inden for sundhedsområdet.
Danske studier har ikke desto
mindre vist, at det har betydning,
44
TFDS 1–2019 · T E M A
Resultaterne fra undersøgelsen
De positive fund stemmer godt
gaver. En rapport om ledelse i det
viser for det første, at niveauet af
britiske sundhedsvæsen peger i ret-
distribueret ledelse hænger positivt
ning af, at hospitaler, der i høj grad
sammen med medarbejdernes job-
involverer medarbejderne, har en
tilfredshed. Distribueret ledelse er
lavere patientdødelighed og et la-
altså godt for medarbejderne, fordi
vere medarbejderfravær (Storey &
de oplever meningsfuldhed og be-
Holti 2013). Dette tyder på, at di-
tydning, når de inddrages i beslut-
stribueret ledelse også kan være til
ningerne.
stor gavn for patienterne.
Mere innovative
medarbejdere
Derudover tyder undersøgelsen på,
at medarbejderne er mere innovative og i højere grad bidrager med
idégenerering, idépromovering og
idérealisering, samtidig med at de
har en større tro på, at de kan løse
deres daglige opgaver (Jønsson et
al., 2016).
Endvidere indikerer resultaterne
fra forskningsprojektet, at der er en
Formel ramme
for distribueret ledelse
For at distribueret ledelse skal fungere efter hensigten er det vigtigt,
at de medarbejdere, der påtager
sig ledelsesopgaverne, også er de
mest kompetente (Bolden 2011), og
at der blandt de formelle ledere og
medarbejderne er enighed om, hvilken retning organisationen skal bevæge sig i.
Det er derfor relevant at se på,

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm