Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 45hvordan den formelle ledelse kan
derne er villige til at påtage sig le-
krav, er der i disse år en stigende
skabe rammer for distribueret le-
delsesopgaverne, og at mellemle-
tiltro til, at ledelse kan være en
delse, da eksempelvis transformati-
derne er gode til at mediere mellem
måde at skabe bedre trivsel, kvali-
onsledelse kan tænkes at sikre en
medarbejderne og den øverste le-
tet og sammenhæng i sundhedsvæ-
fælles forståelse for, hvor organisa-
delse, så man arbejder hen mod de
senet.
tionen skal bevæge sig hen (Jakob-
samme mål (Fitzgerald et al. 2013).
sen, Kjeldsen & Pallesen 2016).
Opsummerende tyder det altså
Den ovenstående resultater fra
den danske og internationale forsk-
på, at ledere i det danske sund-
ningslitteratur understøtter, at le-
ningsprojekt med fokus på hospi-
hedsvæsen benytter sig af distribu-
delse gør en forskel. Studierne vi-
talssammenlægningen i Region
eret ledelse, om end i lavere grad
ser, at når sundhedsvæsenets le-
Midtjylland viser i øvrigt, at både
end andre offentlige ledere, og
dere udviser aktiv ledelsesadfærd
transformationsledelse og transak-
forskningen peger på, at der er en
og inddrager medarbejderne i le-
tionsledelse understøtter distribue-
positiv effekt af at benytte distribu-
delsesbeslutningerne, har det be-
ret ledelse (Günzel-Jensen et al.,
eret ledelse især under forandrings-
tydning for medarbejdernes trivsel
2016). Endvidere fremgår det, at de
processer som under hospitalssam-
og motivation og for patienternes
formelle ledere er vigtige i forhold
menlægningen i Region Midtjyl-
tilfredshed og udbytte af behand-
til at sikre, at den distribuerede le-
land.
lingen.
Resultater fra det nævnte forsk-
delse ikke fremstår som uretfærdig
Derudover lader det til, at distri-
Når lederne agerer som transfor-
blandt medarbejderne (Jonasson et
bueret ledelse fungerer godt i sam-
mations- og transaktionsledere ved
al., 2018).
spil med mere formelle ledelsesstile
at kommunikere visioner og aner-
som eksempelvis transformations-
kende de ansattes indsats og resul-
ledelse og transaktionsledelse.
tater, skaber det mening og motiva-
Der skal arbejdes
mod samme mål
Resultater stemmer overens med
resultater fra den internationale
forskning inden for distribueret ledelse, hvor eksempelvis et engelsk
studie peger på, at hvis man vil forbedre sundhedsservices, så spiller
distribueret ledelse en central rolle.
Det er dog vigtigt, at medarbej-
tion, som får medarbejderne til at
Ledelse skaber trivsel,
kvalitet og sammenhæng
Fokus på ledelse er stigende i det
danske sundhedsvæsen i disse år.
Hvor man gennem mange år har
satset på generelle styringstiltag
som incitamentsstyring, kvalitetsmodeller og generelle lovbaserede
præstere bedre.
Det har også betydning, at ledere understøtter relationsopbygning, så medarbejderne kan løse
opgaver i fællesskab, og at lederne
kommer tæt på opgaveløsningen
for at sikre fremdrift og give sparring.
T E M A · TFDS 1–2019
45

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm