Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 55nen. Problem og mål defineres for-
at det ikke er ledelseshierarkiet eller
tværs af egen og samarbejdspart-
fra hver gang for hver enkelt borger
strukturen, der definerer ansvar og
nernes organisation. Centrale delta-
eller for udviklingsopgaven, og kon-
løsning, men at det er den fælles
gere er faste medlemmer, mens an-
teksten kan være afgørende for mål
opgave og målet, der definerer or-
dre inviteres ad hoc. Den mest rele-
og resultater.
ganiseringen og ledelsen. Både le-
vante person fra et givet område
dere og medarbejdere skal for at
deltager uanset den hierarkiske ind-
diggør en løsning, og løsningen fin-
kunne varetage deres respektive op-
placering. Vi kalder det »talenterne
des i partnerskaber og netværk,
gaver kunne indgå i partnerskaber
på banen«.
hvor de relevante aktører er invol-
på tværs af deres egen organisation
veret i alle nøglebeslutninger. Der
og i brudflader til andre organisatio-
sempelvis kan deltage en chef fra
kan være tale om partnerskaber
ner, og både ledere og medarbej-
én afdeling, en fagperson fra en an-
omkring enkelte familier eller om
dere bidrager ind i den grænsekryd-
den, en mellemleder fra en tredje
mere strategiske partnerskaber,
sende ledelse.
og en sygeplejerske fra hospitalet.
Der er flere parter, der nødven-
hvor flere forretningsområder i
Den amerikanske organisations-
Det betyder i praksis, at der ek-
Netværket er etableret omkring
form af det offentlige, det private
teoretiker Karl E. Weick talte om
opgaveløsningen. Det overordnede
og civilsamfundet arbejder sammen
»løst koblede organisationer« som
formål er kendt: Kernen i indsatsen
for at opnå fælles strategier til
en arbejdsmetode, der på en langt
er at fremme, at borgeren får et
fremme af fremtidens velfærdsop-
mere organisk måde kan samar-
godt og aktivt liv i fællesskab med
gaver og forbedre velfærdsøkono-
bejde om komplekse opgaver med
andre. Det kan være, der skal være
mien.
delt ansvar.
bidrag fra en logopæd, en jobkonsulent, en fysioterapeut, en privat
Opgave og mål
definerer ledelsen
Partnerskaber og grænsekrydsende
ledelse kan ikke beskrives og indfanges i en organisationsstruktur.
Dels vil der være mange samtidige
partnerskaber, dels vil der løbende
nedlægges nogle partnerskaber, og
nye vil opstå.
Det handler grundlæggende om,
Talenterne på banen
i Horsens
På hjerneskadeområdet har Horsens
Kommune siden opgavereformen i
2007 systematisk arbejdet med udviklingen af netværksbaserede opgaveløsninger.
Horsens Kommune fik tidligt
etableret et hjerneskadeteam, der
bestod af faglige kompetencer på
praktiserende læge, en familiekonsulent og en besøgsven.
Denne netværksbaserede model
lever i kraft af, at formål og retning
er klar for alle, og der skabes konsensus i den heterarkiske sammensætning af forskellige fagligheder,
uanset pågældendes placering i moderorganisationens hierarki.
T E M A · TFDS 1–2019
55

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm